فرم برنامه عملیاتی

گروه مدیریت

توضیحات :

فرم برنامه عملیاتی مورد استفاده جهت مکتوب نمودن برنامه های سازمان ها

کلمات کلیدی : فرم;برنامه عملیاتی