اعاده دادرسی

گروه فایل کاربردی

توضیحات :

حتی بهترین قاضی مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباه و لغزش است. در نتیجه باید ترتیبی مقرر شود که رأی قاضی، در جهت بازبینی بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که جزتاً یا کلاً علیه او صادر شده است.

بنابراین پیش بینی طرق شکایت از آراء در جهت تضمین قضایی شایسته است.

از این رو مشاهده می نمائیم که قانون گذار این مهم را مد نظر قرار داده و راه هایی برای نظارت بر آراء صادره از قضات را پیش بینی نموده است و این اتخاذ طریق می تواند مؤثر در صدور احکام به اثبات از طرف قضات می­گردد چرا که اگر قاضی صادر کننده رأی بداند که رأی او ممکن است مورد رسیدگی نقادانه قاضی عالی قرار گیرد تشویق می گردد که با دقت کافی اتخاذ تصمیم نماید.

علی هذا باید در پیش بینی طرق شکایت از آراء، گاه ها همواره با دور اندیشی و احتیاط بیشتری برداشته شود و اگر چه ترتیبی مقرر نمود که متضرر از رای مرجعی بتواند به مرجع دیگری و یا تحت شرایطی به خود همان مرجع مراجعه نمود تا اختلاف مجدداً مورد قضاوت گیرد اما این امر نباید به گونه ای باشد که فصل خصومت را غیر ممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک پیش نویس در آورد که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات و تا روز رستاخیر به درخواست اشخاص یا مقامات مختلف مورد حک و اصلاح قرار گیرد.

لذا از نظر به مراتب فوق الذکر در این مثال سعی بر آن داریم که اعاده دادرسی را به عنوان طریق شکایت از آراء مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

فهرست مطالب

مقدمه 5

بخش اول: کلیات 6

فصل اول: طرق شکایت از آراء 6

مبحث اول: طروق غیر معمول شکایت از آراء 6

مبحث دوم: طروق معمول شکایت از آراء 6

فصل دوم: آئین اعاده دادرسی 7

مبحث اول: مرجع صالح 7

مبحث دوم: دادخواست اعاده دادرسی 7

فصل سوم: مقایسه اعاده دادرسی با سایر طرق شکایت از آراء 8

مبحث اول: مقایسه تجدید نظر و اعاده دادرسی 8

مبحث دوم: مقایسه اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث 8

بخش دوم: اعاده دادرسی 9

فصل اول: شرایط پذیرش اعاده دادرسی 10

مبحث اول: آراء قابل اعاده دادرسی 10

مبحث دوم: جهات اعاده دادرسی 11

گفتار اول: صدور حکم در مطلب و موضوعی که مورد ادعا نبوده است 11

گفتار دوم: صدور حکم به بیشتر از خواسته 12

گفتار سوم: تضاد در مفاد حکم 12

گفتار چهارم: صدور احکام متضاد 13

گفتار پنجم: وجود حلیه و تقلب به نحوی که در حکم دادگاه مؤثر باشد 14

گفتار ششم. مجعول بودن اسناد مورد استناد طرف دعوا 15

گفتار هفتم: به دست آمدن اسناد و مدارک 16

گفتار هشتم: اثبات اصالت سند 16

فصل دوم: آئین درخواست اعاده دادرسی و اثر آن 17

مبحث اول: انواع اعاده دادرسی و درخواست آن 17

گفتار اول: اعاده دادرسی اصل و درخواست آن 18

گفتار دوم: اعاده دادرسی طاری و درخواست آن 18

مبحث دوم: جریان رسیدگی اعاده دادرسی 19

گفتار اول: قبول اعاده دادرسی 19

گفتار دوم: ورود به ماهیت (ترتیب رسیدگی بعد از قبول اعاده دادرسی) 20

مبحث سوم: آثار اعاده دادرسی 20

گفتار اول: بررسی اثر تعلیقی اعاده دادرسی 20

گفتار دوم: بررسی اثر انتقالی اعاده دادرسی 21

گفتار سوم: اثر اعاده دادرسی نسبت به سایر اشخاص 21

نتیجه گیری 22

منابع 23

کلمات کلیدی : اعاده دادرسی

اعاده دادرسی

محصولات مشابه با "اعاده دادرسی"


محصولات گروه