فرم خام برنامه عملیاتی

گروه مدیریت

توضیحات :

فرم خام برنامه عملیاتی مورد استفاده سازمان های برنامه محور

کلمات کلیدی : فرم;برنامه عملیاتی