مدیریت پروژه

گروه مدیریت

توضیحات :

شامل فایل اکسل جدول گانت، فرم برنامه عملیاتی، فرم گزارش عملکرد و اکشن پلان می باشد

کلمات کلیدی : مدیریت پروژه;پروژه