پرسشنامه سبک رهبری

گروه مدیریت

توضیحات :

پرسشنامه سبک رهبری همراه با نحوه نمره دهی ، پایایی و روایی ابزار

کلمات کلیدی : پرسشنامه;سبک رهبری;پرسشنامه سبک رهبری