پرسشنامه کیفیت خدمات

گروه مدیریت

توضیحات :

پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال

کلمات کلیدی : پرسشنامه;کیفیت خدمات;پرسشنامه کیفیت خدمات;سروکوال