مبانی نظری و پیشینه تحقیق برونسپاری خدمات شهری

گروه فایل کاربردی

توضیحات :

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوهAPA)

فهرست

1-2- مقدمه 21

2-2- سابقه برونسپاری 22

3-2- روندهای اخیر در برونسپاری 23

4-2- مخاطرات برونسپاری 26

5-2- منشاء مخاطرات 27

6-2- برونسپاری ؛ یک اقدام کلیدی تجاری 32

7-2- مقایسه تطبیقی برونسپاری با اصول اقتصادی 33

8-2- دلایل برونسپاری و منافع مورد انتظار 34

9-2- برونسپاری چیست؟ 37

10-2- دلایل بررسی برونسپاری 38

11-2- سطوح برونسپاری 39

12-2- فرآیند اجرایی برونسپاری 39

13-2- خدمات شهری شهرداری تهران 50

1-13-2 فضای سبز شهری 52

2-13-2ضرورت ایجادفضای سبز شهری: 53

3-13-2 کارکردهای فراغتی فضای سبز 55

4-13-2- چشم اندازهای حوزه معاونت خدمات شهری : 57

5-13-2- اهدافحوزه معاونت خدمات شهری : 57

6-13-2- وظایف سازمان پارك‌ها و فضای سبز شهر تهران 58

7-13-2- خلاصه فعالیت‌های سازمان پارك‌ها و فضای سبز شهر تهران 59

8-13-2- فعالیتهای در دست اقدام سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران 60

9-13-2- پروژه های آتی سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران 61

14-2- مروری بر تحقیقات صورت گرفته در كشور 63

15-2- مروری بر فصل دوم 64

16-2 مدل تحلیلی تحقیق 65

1-2- مقدمه

از زمان انقلاب صنعتی، شرکتها همواره در صدد بوده اند تا مزیتهای رقابتی شان را برای افزایش سودآوری و سهم بازار ارتقاء دهند. مدل و نگرش حاکم بر صنایع پس از جنگ جهانی دوم، یک شرکت بزرگ یکپارچه بود که هم مالک دارایی هایش بود و هم مدیریت و کنترل فعالیتها را راساً بر عهده داشت. در آن دوره، متفکران متعددی همچون مارکس، کینز، گالبرایت و... در نظریه های اقتصادی خود و مدیران برجسته ای چون هنری فورد و... در عمل، جنبه های مثبت عملکرد اقتصادی صنایع بزرگ و تولید انبوه را مورد تاکید قرار می دادند و مدیران را به ادغام و یکپارچه سازی در همه ابعاد آن ترغیب می­کردند ( Loncdale 2000 ) .

شرکتها در ادامه تلاش خود و در شرایط رقابت برای تصرف بازارهای جهانی در دهه 1970، به این موضوع رسیدند که فاقد چابکی لازم برای رقابت پذیری هستند و با یک ساختار مدیریتی متورم و لخت مواجهند. بسیار به این موضوع اذعان شده است که شرکتهای بزرگ و جهانی، در بازار ناکارآمد می باشند. در نتیجه برخی مطالعات، معطوف به بررسی علل این امر گردید ( Chen 2004 : 419 ) .زمانی که در اوایل دهه 1980 میلادی این ناکارآمدی با شروع رکود اقتصاد جهانی همراه شد، این اعتقاد توسعه پیدا کرد که علت ناکارآمدی شرکتها، پیوند و گسترش­های همه جانبه آنهاست. بنابراین اجماعی حاصل شد که استراتژیهای شرکت باید سمت و سویی معکوس پیدا کنند و شرکتها برای افزایش انعطاف پذیری و خلاقیت، بهتر است توان و تلاش خود را تنها بر تعداد محدودی فعالیت متمرکز نمایند.

اگرچه در برخی یافته­های اقتصاددانان بطور تلویحی به رویکرد برونسپاری اشاره دارد؛ با اینحال، تغییرات حاصل شده در زمینه استراتژی شرکتها بیشتر حاصل تفکرات پیشگامان علم مدیریت همچون "تام پیترز" بود که تفکر جدیدی را پایه گذاری کرد. این تفکر که در سال 1982 میلادی مطرح شد، بر این موضوع تاکید داشت که شرکتها بر تجارت اصلی­شان متمرکز شوند. به این ترتیب، مفهومی تحت عنوان "شایستگی محوری" مطرح شد و توسعه یافت. برخی شرکتها سازماندهی مجدد را آغاز کردند. آنها سعی داشتند فعالیتهایی را که فاقد توانایی رقابتی در آنها می باشند، به شرکتهای واجد صلاحیت واگذار نمایند. این مساله، مستلزم شناسایی و تفکیک فرآیندهای کلیدی از سایر فرآیندها و تلاش برای برونسپاری سایر فرآیندها بود ( Loncdale 2000 ) .

آزادسازی سرمایه(سرمایه برداری) ادغام

برونسپاری یکپارچگی عمودی

برونسپاری یکپارچگی داخلی فعالیتهای پشتیبانی

کلمات کلیدی : پیشینه تحقیق برونسپاری خدمات شهری;تحقیق برنامه های بهبود مدیریت کیفیت;مبانی نظری و پیشینه تحقیق برونسپاری خدمات شهری;پیشینه تحقیق برونسپاری خدمات شهری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برونسپاری خدمات شهری