جزئیاتی پیرامون شهرهای ایران و آداب و رسوم

گروه جغرافیا

توضیحات :

جزئیاتی پیرامون شهرهای ایران


فهرست مطالب:
آداب ورسوم
جشنها و سرورها سنندج
مراسم عروسی سنندج
مراسم پیر شهریار سنندج
رقصهای محلی سنندج
سوگ ها و عزاهای ملی مذهبی و خصوصی سنندج
سوغات
پسته كرمان
زیره كرمان
خرما كرمان
عطریات و عرقیات كرمان
لباسهای محلی خرم آباد
كپنك یه فرجی خرم آباد
ستره خرم آباد
شال خرم آباد
تره وگل ونی خرم آباد
كنجله خرم آباد
چوقا خرم آباد
گیوه خرم آباد
صنایع دستی
خاتم سازی اصفهان
گره چینی و مشبك اصفهان
مینیاتور اصفهان
قلم زنی اصفهان
قلمكار اصفهان
زری بافی اصفهان
قالی بافی اصفهان
گچبری اصفهان

کلمات کلیدی : آداب ورسوم;جشنها و سرورها سنندج;مراسم عروسی سنندج;مراسم پیر شهریار سنندج;رقصهای محلی سنندج;سوگ ها و عزاهای ملی مذهبی و خصوصی سنندج;سوغات;پسته كرمان;زیره كرمان;خرما كرمان;عطریات و عرقیات كرمان;لباسهای محلی خرم آباد;كپنك;جزئیاتی پیرامون شهرهای ایران

جزئیاتی پیرامون شهرهای ایران و آداب و رسوم