طراحی نظام های مالی شركت خاك صحرا (سهامی خاص)

گروه حسابداری

توضیحات :

گزارش طراحی نظام های مالی شركت خاك صحرا (سهامی خاص)

مقدمه
دربسیاری مواردبنابرضرورت های عملیاتی ،انجام مخارج جزیی وپاره ای پرداخت های به فروشندگان كالاویاعرضه كنندگان خدمات،به صورت مستقیم صورت می گیرد به دلیل تعدد دفعات وقوع اینگونه هزینه ها وبه منظور ایجادسهولت وتسریع درامرفوق وجلوگیری ازبروزوقفه درعملیات جاری ،این قبیل پرداخت ها ازمحل وجوه تنخواه گردان ها حسب موردانجام می گیرد.


فهرست مطالب:
بخش اول :
مدیریت و وظایف آن
بخش دوم :
طرح حسابداری مالی
طرح دریافت و پرداخت
آیین نامه تنخواه گردان
بخش سوم :
طرح سیستم حقوق و دستمزد
طرح مجوزهای مالی

کلمات کلیدی : پروژه مالی;گزارش;طراحی;نظام های مالی;شركت خاك صحرا;گزارش طراحی نظام های مالی شركت خاك صحرا;طراحی نظام های مالی;گزارش طراحی نظام های مالی;تحقیق;پژوهش;مقاله;پروژه;دانلود تحقیق;دانلود پژوهش;دانلود مقاله;دانلود پروژه