بررسی مالی شركت تحقیقات و توسعه صادرات نرم‌افزار ثنارای (سهامی خاص)

گروه حسابداری

توضیحات :

پروژه مالی شركت تحقیقات و توسعه صادرات نرم‌افزار ثنارای


مجمع عمـومی عـادی صـاحبـان سهـام
اجزای تشكیل‌دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:
1- ترازنامه
2- صورت سود و زیان
1-2- گردش حساب سود (زیان) انباشته
3- صورت جریان وجوه نقد
4- یادداشت‌های توضیحی:
الف- تاریخچه فعالیت شركت
ب- مبنای تهیه صورت‌های مالی
پ- خلاصه اهم رویه‌های حساب‌داری
ت- یادداشت‌های مربوط به اقدام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

کلمات کلیدی : پروژه مالی;شركت تحقیقات توسعه;صادرات نرم‌افزار ;ثنارای;پروژه مالی شركت تحقیقات و توسعه صادرات نرم‌افزار ثنارای;دانلود پروژه مالی شركت تحقیقات و توسعه صادرات نرم‌افزار ثنارای;تحقیقات و توسعه صادرات نرم‌افزار;پروژه مالی;دانلود پروژه مالی;تحقیق;پژوهش;مقاله;پروژه;دانلود تحقیق;دانلود پژوهش;دانلود مقاله;دانلود پروژه

بررسی مالی شركت تحقیقات و توسعه صادرات نرم‌افزار ثنارای (سهامی خاص)