روشهای موجود برای بررسی شبكه حمل و نقل بعد از بروز زلزله

گروه جغرافیا

توضیحات : روشهای موجود برای بررسی شبكه حمل و نقل بعد از بروز زلزله
بروز زلزله های شدید بخصوص در شهرهای بزرگ می تواند آسیبهای انسانی گسترده‌ای را بهمراه آورد. شكبه حمل و نقل برای نجات جان و مجروحین زلزله را ارائه سریع و خدمات درمانی به آنان ، نقش اساسی دراد. لذا از شبكه حمل و نقل بعنوان شریان حیاتی نامرده می‌شود. برای كاهش آسیبهای انسانی احتمالی زلزله در هر شهر یا منطقه‌ای نیازمند به ارزیابی عملكرد شبكه حمل و نقل در پاسخگویی به تقاضا، برای سفرها ی امدادی بعد از زلزله می باشیم تا بتوایم ضمن كسب آمادگی لازم برای مقابله با بحران، اولویت بندی اجزاء شبكه را از نظر بازسازی تعیین نماییم.در این سمینار به ارزیابی عملكرد شبكه حمل و نقل برای انجام سفره های امدادی بعد از بروز زلزله با توجه به عرضه و تقاضا پرداخته شده است روش ارائه شده دارای پنج مرحله است.ابتدا سناریو های مختلف زلزله تعین می گردد. سپس میزان آسیبهای احتمالی شبكه حمل و نقل و وضعیت مراكز امدادی (عرضه) و تعداد مجروحین (تقاضا) شبیه سازی می گردد. برای اینكار از نمونه سازی مونت كارلو و LHS و توابع خرابی اجزاء آسیب‌ دیده شبكه بدست می آید در مرحله بعدی توزیع و تخصیص سفرها انجام می‌شود و سرانجام معیارهای ارزیابی شبكه، مانند زمان سفر برای هر سناریو برآورد می گردد. در این سمینار شبكه های مختلفی مورد تحلیل قرار گرفته است. به كمك این روش می توان ضمن ارزیابی شبكه حمل و نقل بعد از زلزله، به برآوردی از وضعیت بحران بعد از زلزله دست یافت. همچنین مسیرها را اولیت بندی نموده و برای توسعه یا ایجاد دست یافت. همچنین مسیرها را اولیت بندی نوده و برای توسعه یا ایجاد راههای جدید تصمیم گیری كرد. مراكز امدادی موجود را از نظر انجام تقویت اولیت بندی كرده و یا مراكز امدادی جدید را امكان یابی كرد، برای اولیت بندی كرده و یا مراكز امدادی جدید را مكان یابی كرد. برای مدیریت بحران و كنترل ترافیك پیش‌‌بینیها لازم انجام داده و تاثیر آنها را در عملكرد اجزاء شبكه حمل و نقل محاسبه كرد. این روش جدای از زلزله می تواند در مورد دیگری كه شبكه حمل و نقل اعم ا شهری یا منطقه ای در معرض آسیب و كاهش ظرفیتهای احتمالی قرای می گیرد. مانند بارش باران یا برف سنگین و بروز تصادفات یا بمبارانهای هوائی مورد استفاده قرار گیرد.

فهرست

عنوان صفحه

1-1 مقدار................................................................................................................... 2

1-2 اهداف و دست آوردهای پروژه‌........................................................................... 5

2 بررسی كارهای انجام شده تاكنون............................................................................ 8

2-1 عملكرد اجزای شبكه بصورت مستقل................................................................. 9

2-1-1 عملكرد فیزیكی و آسیب پذیری..................................................................... 10

2-1-2 كارآیی............................................................................................................ 11

2-2-1 ازائة معیارهای كارایی..................................................................................... 11

2-2-2 بررسی تأخیرهای وارد از خرابی.................................................................... 17

2-2-3 اولیت دهی پلها برای بازسازی........................................................................ 20

2-3عملكرد كلی شبكة حمل و نقل............................................................................ 23

2-3-1 بررسی معیارهای كارایی شكبة تخریب شده................................................... 24

2-3-3 برآوردتأخیرهای وارده از خرابی..................................................................... 35

2-3-4 ارزیابی سیستم بیمارستانی منطقه‌ای............................................................... 38

2-3-5 ارزیابی ریسك منطقه‌ای................................................................................. 42

2-3-6زمان جمع شدن افراد امداد رسان..................................................................... 47

2-4سفرهای ترافیكی بعد از زلزله.............................................................................. 50

2-4-1-رابطة بین حجم سفرها و بازسازی بعد از زلزله............................................. 50

4-1 عملكرد شبكه‌های حمل و نقل ایران در زلزله‌های گذشته................................... 54

4-2 عملكرد شبكه های ح0مل و نقل دنیا در زلزله های اخیر.................................... 55

4-2-1زلزله كوبه ژاپن 1995...................................................................................... 56

4-2-1-1 پلها و راههای اصلی كوبه........................................................................... 57

4-2-1-2 راه آهن كوبه.............................................................................................. 59

4-2-1-3 سیستم متروی كوبه.................................................................................... 60

4-2-1-4 فرودگاههای اطراف كوبه............................................................................ 60

4-2-2 لزله نورث ریج. كالیفرنیا آمریكا 1994........................................................... 60

4-2-3 زلزله لوما پریتا، آمریكا 1989......................................................................... 61

4-2-4 زلزله ارمنستان 1988...................................................................................... 62

4-2-5 زلزله كاستاریا 1991....................................................................................... 63

4-2-6 زلزله مكزیكوسیتی، مكزیك 1995................................................................. 63

4-2-7 زلزله فیلیپین 1990......................................................................................... 63

4-2-8 زلزله ازمیت تركیه 1999................................................................................ 63

5ستاریوی زلزله.......................................................................................................... 68

5-1كارهای انجام شده دردنیا در زمینه طراحی برمبنای سناریوی زلزله...................... 69

5-2پارامترهای موثر در تعریف سناریو....................................................................... 69

5-2-1 زلزله............................................................................................................... 70

5-2-2 مقیاس اندازه گیری زلزله............................................................................... 72

5-2-3 آنالیز زلزله ..................................................................................................... 72

5-2-4 پهنه بندی لرزه ای.......................................................................................... 72

5-2-5 روش‌ پهنه بندی حركات زمین تحت اثر زلزله............................................... 73

5-2-5-1 لرزه خیزی................................................................................................. 73

5-2-5-2 كاهش شدت حركات زمین در اثر دورشدن از مركز زلزله......................... 73

5-2-5-3اثرات وضعیت محل برروی حركات زمین لرزه.......................................... 74

5-2-6بررسی اثرات وضعیت محل برای پهنه بندی با دقت كم.................................. 74

5-2-7بررسی اثرات وضعتی محل برای پهنه‌بندی با دقت كم.................................... 74

5-2-8 بررسی اثرات وضعیت محل برای پهنه‌بندی با دقت زیاد................................ 75

5-2-9كارهای انجام شده در دنیا درزمینه پهنه‌‌بندی لرزه........................................... 76

6 تقاضا....................................................................................................................... 79

6-1 سفرهای خدماتی................................................................................................ 80

6-2 سفرهای امدادی.................................................................................................. 82

6-3 برآورد مجروحین................................................................................................ 84

6-3-1 ناحیه بندی ساختمانها.................................................................................... 85

6-3-2 طبقه بندی ساختمانها..................................................................................... 86

6-3-3 برآورد آسیبهای وارده به ساختمانها................................................................ 86

6-3-4 نسبت تلفات انسانی....................................................................................... 91

6-3-4-1 اعتبار سنجی تلفات برای شهرتهران........................................................... 95

6-3-4-2 برآورد تلفات برای شهرتهران................................................................... 96

7 بررسی رفتارهای انسانی.......................................................................................... 99

7-1 رفتار رانندگان در هنگام وقوع زلزله.................................................................. 100

7-1-1 عوامل موثر در وضعیت رفتار رانندگان....................................................... 100

7-1-2 مشكلات احتمالی ناشی از رفتار رانندگان وعوامل تشدید كنندة‌آن.............. 102

7-1-2-1اشغال سطح خیابانها................................................................................. 102

7-1-2-4 بروز تصادفات احتمالی........................................................................... 103

7-1-2-5 وسایل نقلیه رها شده.............................................................................. 104

7-1-2-6 هراس ناشی از زلزله و عواقب آن........................................................... 104

7-1-2-7 افزایش طول سفرها دراثر عدم اطلاع...................................................... 104

7-1-3 راههای مواجهه با این مشكلات.................................................................. 104

7-1-3-1 آموزش و اطلاع رسانی........................................................................... 105

7-1-3-2 تخلیه و بازگشایی مسیر.......................................................................... 105

7-2 رفتار رانندگان در استفاده از شبكه بعد از زلزله................................................ 106

7-3 رفتار نیروهای امنیتی و امدادی ....................................................................... 107

7-4 رفتار نیروهای مدیریت امدادی و انتظامی........................................................ 111

8 برآورد عرضه........................................................................................................ 115

8-1 برآورد شبكة حمل و نقل بعد از زلزله............................................................. 115

8-1-1 اجزاء شبكه.................................................................................................. 115

8-1-1-1 راهها ...................................................................................................... 115

8-1-1-2 تقاطعات ............................................................................................... 117

8-1-1-3 پلها ........................................................................................................ 119

8-1-2 پارامترهای ارزیابی شبكه............................................................................. 120

8-1-3 خرابی‌های مستقیم شبكه‌حمل و نقل بعد از زلزله....................................... 121

8-1-3-1 خرابی بدنة راه ....................................................................................... 122

8-1-3-2 تونل ...................................................................................................... 124

8-1-3-3 خرابی پل............................................................................................... 125

8-1-3-4 منحنیهای شكنندگی یا خرابی پلها.......................................................... 126

8-1-4 خرابی های غیر مستقیم شبكه حمل و نقل بعداززلزله................................ 130

8-1-4-1 خرابی تأسیسات جانبی مسیر................................................................. 131

8-1-4-2 عوامل ترافیكی....................................................................................... 131

8-2 برآورد مراكز امداد رسانی................................................................................ 132

8-2-1 پارامترهای مهم برای ارزیابی مراكز امدادی................................................. 133

8-2-2 ظرفیت پذیرش مجروح.............................................................................. 134

8-2-3 عملكرد بیمارستان بعد از زلزله.................................................................... 135

8-2-4 خرابی بیمارستانها........................................................................................ 136

9 توزیع................................................................................................................... 140

9-1 شبیه سازی...................................................................................................... 140

9-1-1 روشهای ضریب رشد.................................................................................. 142

9-1-2 ضریب رشد بكنواخت................................................................................. 143

9-1-3 روش میانگین ضریب رشد ........................................................................ 143

9-1-4 مدل فراتر ................................................................................................... 144

9-1-5 مدل دیترویت ............................................................................................. 145

9-1-6 ضرایب رشد با محدودیت دوگانه (روش فورنیس)..................................... 145

9-1-7 مزایا و معایب ضریب رشد.......................................................................... 146

9-1-8 مدل جاذبه .................................................................................................. 147

9-1-9 محدودیتهای مدل جاذبه ............................................................................. 149

9-1-10 مدل فرصت بینابینی ................................................................................. 150

9-2 توزیع به كك مدلهای برنامه ریزی خطی......................................................... 152

9-3 مقایسة بین مدلهای توزیع ............................................................................... 155

10 مدلهای تخصیص .............................................................................................. 159

10-1 تخصیص به روش هیچ یاهمه (كوتاهترین مسیر).......................................... 160

10-1-1 الگوریتم كوتاهترین مسیر.......................................................................... 161

10-2 تخصیص تعادل ی (ظرفیت محدود)............................................................. 162

10-2-1 روند تخصیص افزایشی............................................................................ 164

10-2-2 روند با سرعت تغییرات زیاد و كم............................................................ 165

10-3-3 روند میانگین متوالی ................................................................................ 165

10-3 تخصیص احتمالاتی ...................................................................................... 166

10-3-1 تخصیص احتمالاتی برمبنای شبیه‌سازی.................................................... 166

10-3-2 تخصیص احتالاتی نسبی .......................................................................... 168

10-4 روش برنامه ریزی خطی .............................................................................. 168

10-5 روشMcLaughiln .................................................................................. 169

11 تحلیل ریسك ................................................................................................... 171

11-1 شبیه سازی مونت كارلو................................................................................. 171

11-1-1 مزایای نمونه سازی مونت كارلو............................................................... 173

11-2 نمونه سازیLatin Hyper cube یا LHS ............................................... 173

11-3 مقایسه بین نمونه سازیLHS و مونت كارلو................................................ 175

11-4 توابع توزیع برای شبیه سازی......................................................................... 176

11-4-1 توابع توزیع............................................................................................... 177

11-5- دقت برآوردهای احتمالاتی.......................................................................... 177

12 ارائه مدل ........................................................................................................... 182

12-1 سناریوی زلزله .............................................................................................. 182

12-2 برآورد تقاضا ................................................................................................. 184

12-3 برآورد عرضه ................................................................................................ 188

12-3-1 برآورد شبكه حمل ونقل........................................................................... 189

12-3-2-1 @ Risk ............................................................................................ 192

12-4-1 الگوریتم كوتاهترین مسیر ........................................................................ 194

12-4-2 برنامه ریزی خطی ................................................................................... 195

12-4-3 نرم افزار مدل ........................................................................................... 196

12-4-4 قابلیت توسعه ........................................................................................... 197

12-4-4-1 درنظر گرفتن ترافیك غیرامدادی رسانی............................................... 197

12-4-4-2 درنظرگرفتن وضعیت كنترل برترافیك................................................. 198

12-4-4-3 در نظر گرفتن احتمالی ظرفیت مراكز امدادشده رسانی......................... 199

12-4-4-4 درنظردرنظرگرفت احتمالی ظرفیت مراكز امداد رسانی........................ 199

12-4-4-5 مبداء و مقصدها مجازی...................................................................... 199

12-4-4-6 استفاده از تابع ارزش زمان.................................................................... 199

12-5 ارزیابی شبكه ................................................................................................ 200

12-5-1 ارزیابی كل شبكه ..................................................................................... 202

12-5-2 ارزیابی اجزاء شبكه .................................................................................. 204

12-5-2-1 تحلیل حساسیت................................................................................... 204

13 بكارگیری مدل .................................................................................................. 202

13-1 شبكه ساده با یك مبداء و مقصد ................................................................... 208

13-1-1 روندانجام تحلیل شبكه ............................................................................ 209

13-2 شبكه متشكل از چند مبداء‌و مقصد................................................................ 212

13-2-1 نتایج تحلیل ............................................................................................. 214

14- پیشنهادات برای كارهای آینده......................................................................... 219


لیست اشكالعنوان صفحهشكل 2-1 تابع كارآیی زمان ....................................................................................... 14شكل 2-2 .................................................................................................................. 21

شكل 2-3 تابع عملكرد منطقی a) حداقل معبرها b) كوتاهترین مسیر....................... 21

شكل 2-4 قابلیت اطمینان بهینه شبكه حمل و نقل باتوجه به منابع دردسترس............ 23

شكل2-5 حداكثرجریان ترافیك درشبكه حمل ونقل برحسب منابع‌ دردسترس.......... 23

شكل2-6 رابطه بین معیارهای كارایی T D Q نسبت به مقادیر قبل از زلزله برای قبل مختلف نرخ

خرابیl ..................................................................................................................... 26

شكل 2-7 همبستگی بین Q و D (5000 نمونه نسبت به مقادیر از زلزله سنجیده شده‌اند) 26

شكل 2-8 فاصلة نسبی جمعیت ساكن منطقه ازمراكز امدادی.................................. 28

شكل 2-9 رابطه بین درصد جمعیت آسیب‌ دیده وشدت زلزله................................... 39

شكل 2-10 رابطة بین تعداد تخت كمپ بیمارستانی و فاصلة حمل‌مجروح................ 41

شكل 6-1 فلوچارت برآورد خرابی برای ساختمانهای مسكونی................................. 87

شكل 6-2 نسبت خسارت وارده به ساختمانهای مسكونی درزلزله منجیل.................. 88

شكل 6-3 تابع‌آسیب‌پذیری ساختمانهای مسكونی به كاررفته در مطالعه JICA........ 88

شكل6-4 میانگین ضریب خرابی برحسب نمره‌سازه‌ای برای سازه‌PCI وO.22 = PGA 90

شكل 6-5 نسبت تلفات زلزله در ایران ...................................................................... 94

شكل 6-6 نسبت تعداد تلفات زلزله روزهنگام به شب هنگام..................................... 94

شكل 6-7 اعتبار سنجیی تلفات برآوردشده كوبرن واسپنس........................................ 95

شكل 6-8 توزیع تلفات انسانی درشب بدون نیروهای نجات (مدل گسل ری)......... 91

شكل 8-1 توابع خرابی برای حالتهای مختلف خرابی راههای شهری..................... 124

شكل 8-2توابع آسیب‌پذیر برای حالتهای مختلف خرابی اجراشده به روش حفاری و خاكبردای125

شكل 8-3 احتمال خرابی برای پلهای فولادی.......................................................... 128

شكل 8-4 احتمال خرابی برای پلهای بتنی.............................................................. 128

شكل 8-5 احتمال خرابی برای پل نوع 1 ث اب برای شتابg 8/0=PGA............. 129

شكل 8-6 احتمال خرابی برای پل نوع 3 ث اب برای شتابg 8/0=PGA............. 130

شكل8-7 احتمال خرابی برای پل نوع 6ث اب برای شتابg 8/0 = PGA ............ 130

شكل 8-8 نمودار خرابی ساختمان بیمارستانها......................................................... 138

شكل 9-1 تفاوت بین توابع مختلف جاذبه............................................................... 148

شكل 9-2 مقایسه مابین روش جاذبه، فرصت بینابینی و فرصت بینابینی رقابتی....... 156

شكل 10-1 توزیع هزینه‌هایی كه‌درهر اتصال رانندگان آن رادرك می‌كنند............... 167

شكل11-1 رابطه بین X و F(x) و G(x) ............................................................. 172

شكل 11-2 مثال روش نمونه سازی آغازین بدون جایگزین................................... 174

شكل 11-3 مقایسه بین ث بپ و مونت كارلو......................................................... 175

شكل 11-4 ............................................................................................................ 179

شكل 12-1 روندكلی ارزیابی شبكه حمل و نقل بعد از بروز زلزله.......................... 184

شكله 12-2 روند برآورد تقاضا (سفرهای امدادی) بعداز بروززلزله......................... 185

شكل12-3 روند برآورد عرضه مراكز امدادی.......................................................... 189

شكل12-4 تابع آسیب پذیری تول 99 Hazus ..................................................... 191

شكله 12-5 روند برآورد شبكه حمل و نقل ........................................................... 192

شكل 12-6 وضعیتهای مختلف كنترل ترافیك........................................................ 198

شكل12-7 روند توزیع و تخصیص درشبكة حمل و نقل بعد از بروززلزله.............. 200

شكل 12-8 روند ارزیابی شبكة حمل و نقل بعد از بروز زلزله............................... 201

شكل 13-1 احتمال خرابی برای پل نوعHBRI برای شتاب g 8/0 = PGA ........ 207

شكل 13-2 شبكه ساده با یك مبداء و مقصد........................................................... 208

شكل 13-2 نمودار تورنادو، تحلیل حساسیت برای متوسط زمان حمل مجروح برای شدت زلزله g 60 به روش نمونه سازی مونت كارلو................................................................................................... 212

شكل 13-5 شبكه متشكل مونت كارلو.................................................................... 212

شكل 13-6 نمودار تورنادو، تحلیل حساسیت برای متوسط خرابی كل شبكه برای شدت زلزله g 2/0 با نمونه سازی LHS ..................................................................................................................... 215

شكل 13-7 نمودار تورنادو، تحلیل حساسیت برای متوسط خرابی كل شبكه برای شدت زلزله g و 4/0 با نمودارLHS ................................................................................................................................ 216

شكل 13-8 نمودار تورنادو، تحلیل حساسیت برای متوسط خرابی كل شبكه برای شدت g 6/0 با نمونه سازی LHS ................................................................................................................................ 211

تصویر الف-1 خرابی دربزرگراه هانشین كوبه ژاپن 1995....................................... 221

تصویر الف-2 آتش سوزی بعد از زلزله درشهر كوبن ژاپن1995............................ 222

تصویرالف-3 ترافیك بعد از زلزله درشهركوبه ژاپن1995....................................... 222

تصویرالف-4 واژگونی پل در بزرگراه هانشین شهركوبه ژاپن1995......................... 223

تصویرالف-5 خرابی دربزگراه هانشین شهر كوبه ژاپن1995................................... 223

تصویرالف-6 خرابی پایه پل بزرگراه هانشین، كوبه ژاپن1995................................ 224

تصویرالف-7 خرابی پل نیشینومیاكو با دهانه 252 متری كوبه ژاپن 1995............... 224

تصویرالف-8 خرابی خط آهن وانسدا دراههای جانبی، كوبه ژاپن........................... 225

تصویر الف-9 خرابی پل گاویون كانیون نورث ریج، كالیفرنیا آمریكا1994............. 225

تصویرالف-10 استفاده ازژاكت فولادی نورث ریج آمریكا1994.............................. 226

تصویرالف-11 انفجار خط لوله گاز و تاثیر آن برراه مجاور، نورث ریج‌1994......... 226

تصویر الف-12 خرابی درآزاد راه نیمیتز، اكلندا، زلزله لوما پریتا آمریكا 1989......... 22

تصویرالف-13 پل خلیج اكلند، لوما پریتا آمریكا 1989............................................ 227

تصویرالف-14ماشین آتش‌نشانی درترافیك شهرلنینكان، ارمنستان 1988................ 228

تصویرالف-15 تخریب بدنه راه براثر روانگرائی، كاستاریكا..................................... 1991

تصویرالف-16 تخریب شدید بدنه راه براثر روانگرایی، كاستاریكا........................... 1991

تصویرالف-17 واژگونی تریلی درجاده، كاستاریكا1991.......................................... 229

تصویرالف-18 تخریب بیمارستان، مكزیكو سیتی مكزیك1995.............................. 230

تصویرالف-19 خرابی پل كارمن، فیلیپین 1990...................................................... 230

تصویرالف-20 روانگرای درمركز شهرداگویان،فیلیپین1990.................................... 231

تصویرالف-21 بیمارستان رستم آباد، منجیل ایران1990........................................... 231

تصویرالف-22 تخریب پل قدیمی، منجیل ایران1990............................................. 232

تصویرالف-23 تخریب بزرگراه اروپایی، ازمیت تركیه1999.................................... 232


لیست جداول

عنوان صفحه

جدول2-1- مثالی از ضرایب تاخیر(برای پیاده روی).................................................. 49جدول6-1 نمره مقدماتی خطرسازه BSH برمبنای ATC –21................................ 91

جدول شماره6-2 نمادهای ضرایب اصلاح كارآئی ساختمان....................................... 91

جدول6-3 نسبت تلفات درزلزله‌های ایران................................................................. 93

جدول8-1 طبقه بندی تقاطعات درتحلیل لرزه شبكه............................................... 118

جدول 8-2 معیارهای كارایی شبكة حمل و نقل درشرایط عادی............................. 120

جدول8-3 مقادیر میانه وضریب توزیع نرمال لگاریتمی برای راههای شهری.......... 123

جدول8-4 پارامترهای توابع خرابی تونل HAZUS99 ......................................... 125

جدول8-5 خلاصه خرابی های ثبت شده در زلزله كوبه 1995................................ 127

جدول 8-6 ضرایب منحنیهای خرابی...................................................................... 128

جدول8-7 احتمال خرابی كامل و كوتاه مدت بیماستان برحسب درصد................... 135

جدول8-8 احتمال وقفه درخدمات بیمارستان.......................................................... 136

جدول10-1 نمایی از طبقه‌بندی روشهای تخصیصی ترافیك................................... 160

جدول10-2 ضرایب اصلاح شدهBPR و 356 NCHRP و 1988 ...................... 164

جدول13-1 درصد احتمال وقوع وضعیت خرابی برای سه نوع پل انتخابی............. 207

جدول13-2 مشخصات شبكه ساده با یك مبداء و مقصد......................................... 209

جدول13-3 مقایسه بین نتایج روشهای مختلف نمونه سازی و مقدارتئوری........... 210

جدول13-4 مقادیرآماری تحلیل معیارهای كارایی شبكه ساده (روش‌مونت‌كارل).... 211

جدول13-5 مشخصات شبكه متشكل از دو مبداء و مقصد...................................... 213

جدول13-6 مشخصات آماری معیاری ارزیابی شبكه برای سناریوهای مختلف (به روش LHS) 214

روشهای موجود برای بررسی شبكه حمل و نقل بعد از بروز زلزله
بروز زلزله های شدید بخصوص در شهرهای بزرگ می تواند آسیبهای انسانی گسترده‌ای را بهمراه آورد. شكبه حمل و نقل برای نجات جان و مجروحین زلزله را ارائه سریع و خدمات درمانی به آنان ، نقش اساسی دراد. لذا از شبكه حمل و نقل بعنوان شریان حیاتی نامرده می‌شود. برای كاهش آسیبهای انسانی احتمالی زلزله در هر شهر یا منطقه‌ای نیازمند به ارزیابی عملكرد شبكه حمل و نقل در پاسخگویی به تقاضا، برای سفرها ی امدادی بعد از زلزله می باشیم تا بتوایم ضمن كسب آمادگی لازم برای مقابله با بحران، اولویت بندی اجزاء شبكه را از نظر بازسازی تعیین نماییم.در این سمینار به ارزیابی عملكرد شبكه حمل و نقل برای انجام سفره های امدادی بعد از بروز زلزله با توجه به عرضه و تقاضا پرداخته شده است روش ارائه شده دارای پنج مرحله است.ابتدا سناریو های مختلف زلزله تعین می گردد. سپس میزان آسیبهای احتمالی شبكه حمل و نقل و وضعیت مراكز امدادی (عرضه) و تعداد مجروحین (تقاضا) شبیه سازی می گردد. برای اینكار از نمونه سازی مونت كارلو و LHS و توابع خرابی اجزاء آسیب‌ دیده شبكه بدست می آید در مرحله بعدی توزیع و تخصیص سفرها انجام می‌شود و سرانجام معیارهای ارزیابی شبكه، مانند زمان سفر برای هر سناریو برآورد می گردد. در این سمینار شبكه های مختلفی مورد تحلیل قرار گرفته است. به كمك این روش می توان ضمن ارزیابی شبكه حمل و نقل بعد از زلزله، به برآوردی از وضعیت بحران بعد از زلزله دست یافت. همچنین مسیرها را اولیت بندی نموده و برای توسعه یا ایجاد دست یافت. همچنین مسیرها را اولیت بندی نوده و برای توسعه یا ایجاد راههای جدید تصمیم گیری كرد. مراكز امدادی موجود را از نظر انجام تقویت اولیت بندی كرده و یا مراكز امدادی جدید را امكان یابی كرد، برای اولیت بندی كرده و یا مراكز امدادی جدید را مكان یابی كرد. برای مدیریت بحران و كنترل ترافیك پیش‌‌بینیها لازم انجام داده و تاثیر آنها را در عملكرد اجزاء شبكه حمل و نقل محاسبه كرد. این روش جدای از زلزله می تواند در مورد دیگری كه شبكه حمل و نقل اعم ا شهری یا منطقه ای در معرض آسیب و كاهش ظرفیتهای احتمالی قرای می گیرد. مانند بارش باران یا برف سنگین و بروز تصادفات یا بمبارانهای هوائی مورد استفاده قرار گیرد.

فهرست

عنوان صفحه

1-1 مقدار................................................................................................................... 2

1-2 اهداف و دست آوردهای پروژه‌........................................................................... 5

2 بررسی كارهای انجام شده تاكنون............................................................................ 8

2-1 عملكرد اجزای شبكه بصورت مستقل................................................................. 9

2-1-1 عملكرد فیزیكی و آسیب پذیری..................................................................... 10

2-1-2 كارآیی............................................................................................................ 11

2-2-1 ازائة معیارهای كارایی..................................................................................... 11

2-2-2 بررسی تأخیرهای وارد از خرابی.................................................................... 17

2-2-3 اولیت دهی پلها برای بازسازی........................................................................ 20

2-3عملكرد كلی شبكة حمل و نقل............................................................................ 23

2-3-1 بررسی معیارهای كارایی شكبة تخریب شده................................................... 24

2-3-3 برآوردتأخیرهای وارده از خرابی..................................................................... 35

2-3-4 ارزیابی سیستم بیمارستانی منطقه‌ای............................................................... 38

2-3-5 ارزیابی ریسك منطقه‌ای................................................................................. 42

2-3-6زمان جمع شدن افراد امداد رسان..................................................................... 47

2-4سفرهای ترافیكی بعد از زلزله.............................................................................. 50

2-4-1-رابطة بین حجم سفرها و بازسازی بعد از زلزله............................................. 50

4-1 عملكرد شبكه‌های حمل و نقل ایران در زلزله‌های گذشته................................... 54

4-2 عملكرد شبكه های ح0مل و نقل دنیا در زلزله های اخیر.................................... 55

4-2-1زلزله كوبه ژاپن 1995...................................................................................... 56

4-2-1-1 پلها و راههای اصلی كوبه........................................................................... 57

4-2-1-2 راه آهن كوبه.............................................................................................. 59

4-2-1-3 سیستم متروی كوبه.................................................................................... 60

4-2-1-4 فرودگاههای اطراف كوبه............................................................................ 60

4-2-2 لزله نورث ریج. كالیفرنیا آمریكا 1994........................................................... 60

4-2-3 زلزله لوما پریتا، آمریكا 1989......................................................................... 61

4-2-4 زلزله ارمنستان 1988...................................................................................... 62

4-2-5 زلزله كاستاریا 1991....................................................................................... 63

4-2-6 زلزله مكزیكوسیتی، مكزیك 1995................................................................. 63

4-2-7 زلزله فیلیپین 1990......................................................................................... 63

4-2-8 زلزله ازمیت تركیه 1999................................................................................ 63

5ستاریوی زلزله.......................................................................................................... 68

5-1كارهای انجام شده دردنیا در زمینه طراحی برمبنای سناریوی زلزله...................... 69

5-2پارامترهای موثر در تعریف سناریو....................................................................... 69

5-2-1 زلزله............................................................................................................... 70

5-2-2 مقیاس اندازه گیری زلزله............................................................................... 72

5-2-3 آنالیز زلزله ..................................................................................................... 72

5-2-4 پهنه بندی لرزه ای.......................................................................................... 72

5-2-5 روش‌ پهنه بندی حركات زمین تحت اثر زلزله............................................... 73

5-2-5-1 لرزه خیزی................................................................................................. 73

5-2-5-2 كاهش شدت حركات زمین در اثر دورشدن از مركز زلزله......................... 73

5-2-5-3اثرات وضعیت محل برروی حركات زمین لرزه.......................................... 74

5-2-6بررسی اثرات وضعیت محل برای پهنه بندی با دقت كم.................................. 74

5-2-7بررسی اثرات وضعتی محل برای پهنه‌بندی با دقت كم.................................... 74

5-2-8 بررسی اثرات وضعیت محل برای پهنه‌بندی با دقت زیاد................................ 75

5-2-9كارهای انجام شده در دنیا درزمینه پهنه‌‌بندی لرزه........................................... 76

6 تقاضا....................................................................................................................... 79

6-1 سفرهای خدماتی................................................................................................ 80

6-2 سفرهای امدادی.................................................................................................. 82

6-3 برآورد مجروحین................................................................................................ 84

6-3-1 ناحیه بندی ساختمانها.................................................................................... 85

6-3-2 طبقه بندی ساختمانها..................................................................................... 86

6-3-3 برآورد آسیبهای وارده به ساختمانها................................................................ 86

6-3-4 نسبت تلفات انسانی....................................................................................... 91

6-3-4-1 اعتبار سنجی تلفات برای شهرتهران........................................................... 95

6-3-4-2 برآورد تلفات برای شهرتهران................................................................... 96

7 بررسی رفتارهای انسانی.......................................................................................... 99

7-1 رفتار رانندگان در هنگام وقوع زلزله.................................................................. 100

7-1-1 عوامل موثر در وضعیت رفتار رانندگان....................................................... 100

7-1-2 مشكلات احتمالی ناشی از رفتار رانندگان وعوامل تشدید كنندة‌آن.............. 102

7-1-2-1اشغال سطح خیابانها................................................................................. 102

7-1-2-4 بروز تصادفات احتمالی........................................................................... 103

7-1-2-5 وسایل نقلیه رها شده.............................................................................. 104

7-1-2-6 هراس ناشی از زلزله و عواقب آن........................................................... 104

7-1-2-7 افزایش طول سفرها دراثر عدم اطلاع...................................................... 104

7-1-3 راههای مواجهه با این مشكلات.................................................................. 104

7-1-3-1 آموزش و اطلاع رسانی........................................................................... 105

7-1-3-2 تخلیه و بازگشایی مسیر.......................................................................... 105

7-2 رفتار رانندگان در استفاده از شبكه بعد از زلزله................................................ 106

7-3 رفتار نیروهای امنیتی و امدادی ....................................................................... 107

7-4 رفتار نیروهای مدیریت امدادی و انتظامی........................................................ 111

8 برآورد عرضه........................................................................................................ 115

8-1 برآورد شبكة حمل و نقل بعد از زلزله............................................................. 115

8-1-1 اجزاء شبكه.................................................................................................. 115

8-1-1-1 راهها ...................................................................................................... 115

8-1-1-2 تقاطعات ............................................................................................... 117

8-1-1-3 پلها ........................................................................................................ 119

8-1-2 پارامترهای ارزیابی شبكه............................................................................. 120

8-1-3 خرابی‌های مستقیم شبكه‌حمل و نقل بعد از زلزله....................................... 121

8-1-3-1 خرابی بدنة راه ....................................................................................... 122

8-1-3-2 تونل ...................................................................................................... 124

8-1-3-3 خرابی پل............................................................................................... 125

8-1-3-4 منحنیهای شكنندگی یا خرابی پلها.......................................................... 126

8-1-4 خرابی های غیر مستقیم شبكه حمل و نقل بعداززلزله................................ 130

8-1-4-1 خرابی تأسیسات جانبی مسیر................................................................. 131

8-1-4-2 عوامل ترافیكی....................................................................................... 131

8-2 برآورد مراكز امداد رسانی................................................................................ 132

8-2-1 پارامترهای مهم برای ارزیابی مراكز امدادی................................................. 133

8-2-2 ظرفیت پذیرش مجروح.............................................................................. 134

8-2-3 عملكرد بیمارستان بعد از زلزله.................................................................... 135

8-2-4 خرابی بیمارستانها........................................................................................ 136

9 توزیع................................................................................................................... 140

9-1 شبیه سازی...................................................................................................... 140

9-1-1 روشهای ضریب رشد.................................................................................. 142

9-1-2 ضریب رشد بكنواخت................................................................................. 143

9-1-3 روش میانگین ضریب رشد ........................................................................ 143

9-1-4 مدل فراتر ................................................................................................... 144

9-1-5 مدل دیترویت ............................................................................................. 145

9-1-6 ضرایب رشد با محدودیت دوگانه (روش فورنیس)..................................... 145

9-1-7 مزایا و معایب ضریب رشد.......................................................................... 146

9-1-8 مدل جاذبه .................................................................................................. 147

9-1-9 محدودیتهای مدل جاذبه ............................................................................. 149

9-1-10 مدل فرصت بینابینی ................................................................................. 150

9-2 توزیع به كك مدلهای برنامه ریزی خطی......................................................... 152

9-3 مقایسة بین مدلهای توزیع ............................................................................... 155

10 مدلهای تخصیص .............................................................................................. 159

10-1 تخصیص به روش هیچ یاهمه (كوتاهترین مسیر).......................................... 160

10-1-1 الگوریتم كوتاهترین مسیر.......................................................................... 161

10-2 تخصیص تعادل ی (ظرفیت محدود)............................................................. 162

10-2-1 روند تخصیص افزایشی............................................................................ 164

10-2-2 روند با سرعت تغییرات زیاد و كم............................................................ 165

10-3-3 روند میانگین متوالی ................................................................................ 165

10-3 تخصیص احتمالاتی ...................................................................................... 166

10-3-1 تخصیص احتمالاتی برمبنای شبیه‌سازی.................................................... 166

10-3-2 تخصیص احتالاتی نسبی .......................................................................... 168

10-4 روش برنامه ریزی خطی .............................................................................. 168

10-5 روشMcLaughiln .................................................................................. 169

11 تحلیل ریسك ................................................................................................... 171

11-1 شبیه سازی مونت كارلو................................................................................. 171

11-1-1 مزایای نمونه سازی مونت كارلو............................................................... 173

11-2 نمونه سازیLatin Hyper cube یا LHS ............................................... 173

11-3 مقایسه بین نمونه سازیLHS و مونت كارلو................................................ 175

11-4 توابع توزیع برای شبیه سازی......................................................................... 176

11-4-1 توابع توزیع............................................................................................... 177

11-5- دقت برآوردهای احتمالاتی.......................................................................... 177

12 ارائه مدل ........................................................................................................... 182

12-1 سناریوی زلزله .............................................................................................. 182

12-2 برآورد تقاضا ................................................................................................. 184

12-3 برآورد عرضه ................................................................................................ 188

12-3-1 برآورد شبكه حمل ونقل........................................................................... 189

12-3-2-1 @ Risk ............................................................................................ 192

12-4-1 الگوریتم كوتاهترین مسیر ........................................................................ 194

12-4-2 برنامه ریزی خطی ................................................................................... 195

12-4-3 نرم افزار مدل ........................................................................................... 196

12-4-4 قابلیت توسعه ........................................................................................... 197

12-4-4-1 درنظر گرفتن ترافیك غیرامدادی رسانی............................................... 197

12-4-4-2 درنظرگرفتن وضعیت كنترل برترافیك................................................. 198

12-4-4-3 در نظر گرفتن احتمالی ظرفیت مراكز امدادشده رسانی......................... 199

12-4-4-4 درنظردرنظرگرفت احتمالی ظرفیت مراكز امداد رسانی........................ 199

12-4-4-5 مبداء و مقصدها مجازی...................................................................... 199

12-4-4-6 استفاده از تابع ارزش زمان.................................................................... 199

12-5 ارزیابی شبكه ................................................................................................ 200

12-5-1 ارزیابی كل شبكه ..................................................................................... 202

12-5-2 ارزیابی اجزاء شبكه .................................................................................. 204

12-5-2-1 تحلیل حساسیت................................................................................... 204

13 بكارگیری مدل .................................................................................................. 202

13-1 شبكه ساده با یك مبداء و مقصد ................................................................... 208

13-1-1 روندانجام تحلیل شبكه ............................................................................ 209

13-2 شبكه متشكل از چند مبداء‌و مقصد................................................................ 212

13-2-1 نتایج تحلیل ............................................................................................. 214

14- پیشنهادات برای كارهای آینده......................................................................... 219


لیست اشكالعنوان صفحهشكل 2-1 تابع كارآیی زمان ....................................................................................... 14شكل 2-2 .................................................................................................................. 21

شكل 2-3 تابع عملكرد منطقی a) حداقل معبرها b) كوتاهترین مسیر....................... 21

شكل 2-4 قابلیت اطمینان بهینه شبكه حمل و نقل باتوجه به منابع دردسترس............ 23

شكل2-5 حداكثرجریان ترافیك درشبكه حمل ونقل برحسب منابع‌ دردسترس.......... 23

شكل2-6 رابطه بین معیارهای كارایی T D Q نسبت به مقادیر قبل از زلزله برای قبل مختلف نرخ

خرابیl ..................................................................................................................... 26

شكل 2-7 همبستگی بین Q و D (5000 نمونه نسبت به مقادیر از زلزله سنجیده شده‌اند) 26

شكل 2-8 فاصلة نسبی جمعیت ساكن منطقه ازمراكز امدادی.................................. 28

شكل 2-9 رابطه بین درصد جمعیت آسیب‌ دیده وشدت زلزله................................... 39

شكل 2-10 رابطة بین تعداد تخت كمپ بیمارستانی و فاصلة حمل‌مجروح................ 41

شكل 6-1 فلوچارت برآورد خرابی برای ساختمانهای مسكونی................................. 87

شكل 6-2 نسبت خسارت وارده به ساختمانهای مسكونی درزلزله منجیل.................. 88

شكل 6-3 تابع‌آسیب‌پذیری ساختمانهای مسكونی به كاررفته در مطالعه JICA........ 88

شكل6-4 میانگین ضریب خرابی برحسب نمره‌سازه‌ای برای سازه‌PCI وO.22 = PGA 90

شكل 6-5 نسبت تلفات زلزله در ایران ...................................................................... 94

شكل 6-6 نسبت تعداد تلفات زلزله روزهنگام به شب هنگام..................................... 94

شكل 6-7 اعتبار سنجیی تلفات برآوردشده كوبرن واسپنس........................................ 95

شكل 6-8 توزیع تلفات انسانی درشب بدون نیروهای نجات (مدل گسل ری)......... 91

شكل 8-1 توابع خرابی برای حالتهای مختلف خرابی راههای شهری..................... 124

شكل 8-2توابع آسیب‌پذیر برای حالتهای مختلف خرابی اجراشده به روش حفاری و خاكبردای125

شكل 8-3 احتمال خرابی برای پلهای فولادی.......................................................... 128

شكل 8-4 احتمال خرابی برای پلهای بتنی.............................................................. 128

شكل 8-5 احتمال خرابی برای پل نوع 1 ث اب برای شتابg 8/0=PGA............. 129

شكل 8-6 احتمال خرابی برای پل نوع 3 ث اب برای شتابg 8/0=PGA............. 130

شكل8-7 احتمال خرابی برای پل نوع 6ث اب برای شتابg 8/0 = PGA ............ 130

شكل 8-8 نمودار خرابی ساختمان بیمارستانها......................................................... 138

شكل 9-1 تفاوت بین توابع مختلف جاذبه............................................................... 148

شكل 9-2 مقایسه مابین روش جاذبه، فرصت بینابینی و فرصت بینابینی رقابتی....... 156

شكل 10-1 توزیع هزینه‌هایی كه‌درهر اتصال رانندگان آن رادرك می‌كنند............... 167

شكل11-1 رابطه بین X و F(x) و G(x) ............................................................. 172

شكل 11-2 مثال روش نمونه سازی آغازین بدون جایگزین................................... 174

شكل 11-3 مقایسه بین ث بپ و مونت كارلو......................................................... 175

کلمات کلیدی : روشهای موجود;بررسی شبكه حمل و نقل;بروز زلزله;پروژه;تحقیق;مقاله;پژوهش;پایان نامه;دانلود پروژه;دانلود تحقیق;دانلود مقاله;دانلود پژوهش;دانلود پایان نامه