شانزدهمین کنفرانس درباره آمار و آسیب جراحات شغلی

گروه خدماتی و آموزشی

توضیحات :

*شانزدهمین کنفرانس امار و اسیب جراحات شغلی*

فهرست

1- مقدمه

2- چارچوب حوادث ناشی از كار

3- اهداف و موارد كاربرد آمار حوادث شغلی

1-3- موارد استفاده

2-3- اجزاء و تعاریف

3-3- حوادث شغلی

4-3- حوادث رفت و آمد

5-3- آسیب های شغلی

6- 3- واحد یا مورد آسیب شغلی

3-7- از كار افتادگی

4- دامنه شمول

1-4- آسیب های شغلی

2-4- اشخاص، فعالیت های اقتصادی و مناطق جغرافیایی

3-4- انواع داده ها

5- اندازه گیری و برآورد مصدومیت های شغلی

1-5- مصدومیت های منجر به فوت

2-5- زمان از دست رفته

3-5- مقادیر مقایسه ای (نسبی)

4-5- ضریب تكرار

5-5- شدت وقوع حادثه

6-5- ضریب شدت

7-5- روزهای از دست رفته در اثر حوادث

8-5- منابع و مراجع اطلاعاتی

6- طبقه بندی حوادث شغلی

1-6- طبقه بندی محل حادثه

2-6- دسته بندی از نظر نتایج حوادث

3-6- طبقه بندی بر مبنای فرآیند انجام كار

4-6- طبقه بندی بر اساس یك فعالیت مشخص

5-6- طبقه بندی بر اساس انحراف از حالت عادی

6-6- طبقه بندی بر اساس نوع و چگونگی صدمه وارده

7-6- طبقه بندی بر اساس نوع مواد یا وسایل

8-6- طبقه بندی حوادث رفت و آمد

7- ضمائم

8- تعاریف

9- دامنه شمول

10- انواع اطلاعات

11- اندازه گیری

1-11- آسیب های شغلی

2-11 حوادث منجر به فوت

3-11 زمان از دست رفته به علت حوادث شغلی

4-11 اندازه گیری مقایسه ای

ضمیمه a: طبقه بندی بر اساس فعالیت اقتصادی

ضمیمه b: طبقه بندی بر اساس اندازه سازمان

ضمیمه c: طبقه بندی مشاغل

ضمیمه d: طبقه بندی بر مبنای چگونگی وضعیت استخدامی

ضمیمه e: طبقه بندی بر مبنای نوع آسیب و جراحت

ضمیمه f: طبقه بندی بر اساس بخشی از بدن كه آسیب دیده است

ضمیمه g: طبقه بندی بر مبنای محل حضور فرد


آمارآسیبها وجراحت های شغلی

1- مقدمه:

در این گزارش در مورد موضوعاتی مثل طبقه بندی حوادث ناشی از كار وتهیه دستورالعملهای جدید بین المللی آن بحث می شود. در این مقاله به ضرورت وجود استانداردهای اصلاح شده در مورد حوادث ناشی از كار توجه شده و همچنین بر اهمیت آمار در همه زمینه های بهداشت و ایمنی شغلی از قبیل بیماریهای شغلی، عوامل زیان آور و تأثیر استرس- اعمال تكراری و ناایمن و دیگر موارد نامطلوب بر سلامت كارگران تأكید گردیده است.

2- چارچوب حوادث ناشی از كار:

كاربران آمار حوادث ناشی از كار می خواهند بدانند كه چه كسی حادثه دیده است؟ حادثه چگونه اتفاق افتاده است؟ شخص چگونه آسیب دیده است و مراحل رخداد حادثه و ایجاد مصدومیت به چه شكلی بوده است؟ برای تنظیم این مقاله، حوادث ناشی از كار در چارچوبی دیده شده اند كه در آن ابتدا شرحی از وضعیت مصدوم در محیط كاری اش عنوان شده و سپس مراحل و عوامل مختلف ایجاد و بروز حوادث و تصادفات را بیان می نماید.

این چارچوب ابتدا به معرفی كارگر پرداخته و محیطی كه وی در آن كار می كند و نوع كار انجام یافته توسط وی را شرح می دهد، این امر زمینه را برای فهم عوامل وقوع حوادث آماده می سازد. كارگر دارای یك سری خصوصیات شخصی مثل جنس، سن، تحصیلات، آموزش و تجربه است. این كارگر در یك شغل یا حرفه و با یك موقعیت خاص استخدامی در یك سازمان با اندازه و نوع فعالیت اقتصادی و محل معلوم، استخدام می شود.

قبل از وقوع حادثه شخص مشغول انجام مراحل كار خود است و هنگام وقوع حادثه در حال انجام یك عملیات خاص در محلی مشخص و معمولاً با استفاده از وسایل و مواردی كه نیاز دارد، می باشد. تا این جا این اطلاعات می تواند در مورد هر كارگری باشد اعم از اینكه دچار حادثه شده یا خیر.

دریك زمان ممكن است چیزی اشتباه یا نادرست یا غیرمعمول و حادثه ای پیش بینی نشده ونامطلوب و یا یك سری اعمال ناایمن باعث رخداد حادثه ای گردند. در نتیجه شخصی كه در این حالت دچار حادثه شده است در بخشی از بدنش جراحت ایجاد می شود و یا حتی می میرد یا اینكه كار خود را به خاطر انجام كمك های اولیه در محل كار یا انجام كارهای پزشكی در بیمارستان متوقف می نماید. در این حالت اگر نتواند فوراً به كار خود برگردد در فاصله زمانی كه برای بهبود تدریجی یا دوران نقاهت و در صورت نیاز توانبخشی لازم است، مجبور به ترك محل كار خود خواهد شد. اگر آسیب وارده طوری باشد كه باعث معلولیت دائمی كارگر شود (مثل نقص عضو یا نابینایی) او نمی تواند به سركار خود برگردد و یا ممكن است قادر به انجام كاری كه قبلاً انجام می داد نباشد. همچنین ممكن است فرد در معرض تشعشع یا ویروس باشد كه در این حالت خطر بروز یا گسترش بیماری در زمانهای بعد نیز وجود دارد.

مثال زیر چارچوب را مشخص می كند: یك مرد جوان 22 ساله به عنوان باغبان با قرارداد موقت در یك بیمارستان كار می كند. این بیمارستان بطور متوسط 500 كارمند دارد و در پایتخت واقع است. در روز حادثه مرد جوان و همكارانش مشغول باغبانی بودند و كارهایی از قبیل جمع آوری و كندن علف های هرز و برگهای خشك و تبدیل آنها به كود انجام می دادند. مرد باغبان مشغول كندن گلها با یك قیچی باغبانی بود. ناگهان او برای دیدن كاری كه انجام داده بود یك قدم به عقب برداشت. متأسفانه او توجه نداشت كه كارگری یك شن كش را درست پشت سر او روی علف ها جا گذاشته و نوك تیغه های آن به بالا می باشد. او درست روی شن كش قدم گذاشت و دو تا از شاخكهای آن پای او را مجروح نمود و در یك بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفت و بمدت 2 هفته قادر به انجام كار نبود.

کلمات کلیدی : امار و اسیب جراحات شغلی;جرحات شغلی;اسیب شغلی;دسته بندی نتایج حوادث;انواع حوادث;طبقه بندی و دستهخ بندی حولدث;دامنه شمول;مصدومیت های شغلی;جان باختگان شغلی;وضعیت استخدام;حوادث ناشی از کار;دانلود;دانلود مقاله;دانلود تحقیق;دانلود پایان نامه

شانزدهمین کنفرانس درباره آمار و آسیب جراحات شغلی