دانلود پاورپوینت شاخص های اندازه گیری عملکرد بخش های بیمارستان

گروه فایل کاربردی

توضیحات :

فهرست عناوین این پاورپوینت:

 • شاخص های اندازه گیری عملکرد بخش ها
 • تعریف شاخص
 • شاخص های اندازه گیری عملکرد
 • شاخص های مربوط به مراقبتهای پرستاری
 • شاخص های مربوط به عملکرد پرستاری
 • شاخص های مربوط به آموزش کارکنان
 • شاخص های مربوط به عملکرد خدمات پشتیبانی
 • شاخص های مربوط به امور مالی
 • شاخص های مربوط به مدارک پزشکی
 • شاخص های مربوط به نگهداشت تاسیسات
 • شاخص های مربوط به نظافت و خدمات
 • شاخص های مربوط به سیستم HIS
 • شاخص های مربوط به مراقبتهای درمانی
 • شاخص های مربوط به کنترل عفونت
 • شاخص های مربوط به بهداشت محیط
 • شاخص های مربوط به نگهداشت تجهیزات پزشکی
 • شاخص های مربوط به رضایت بیمار و برنامه های ارتقای کیفیت
 • شاخص های مربوط به رضایت بیماران از خدمات بخش
 • شاخص های مربوط به برنامه های ارتقای کیفیت

بخشهایی از متن پاورپوینت:

تعریف شاخص

استفاده از ملاكها و اصولی كه خصوصیات كیفی را در قالب كمیت بیان كرده و آنها را قابل بررسی و ارزشیابی می كند، شاخــــص نام می گیرد.

شاخصها معمولاً از نظریه ها، نگرشها و یا موقعیتها سرچشمه می گیرند و مانند علائمی كه مسیر را مشخص می كند، می توانند مورد استفاده قرار گیرند. معمولاً برای اطمینان از نتیجه گیریها و نشان دادن شرایط و اوضاع بیش از یك شاخص را مورد استفاده قرار می دهند تا احتمال بروز خطاها را به حداقل برسانند.

براساس شاخصها می توان:به تشریح وضعیت سازمانها از لحاظ برنامه ریزی و یا انجام تحقیقات علمی پرداخت و در روند تغییرات، آنها را بررسی كرد؛شاخصها معیار مناسبی برای ارزشیابی شمرده می شوند؛ شاخصها برای پیش بینی روند كارها مورد استفاده قرار می گیرند

شاخص های بیمارستانی مهم ترین عامل نشاندهنده عملکرد بیمارستان می باشد که باید به طور منظم و در دوره زمانی مشخص مورد بررسی قرار گیرد. بررسی شاخص های بیمارستانی یکی از مهم ترین وظایف مدیران بخش ها و واحدهای بیمارستان است.

کلمات کلیدی : دانلود پاورپوینت شاخص های اندازه گیری عملکرد بخش های بیمارستان;پاورپوینت شاخص های اندازه گیری عملکرد بخش های بیمارستان;شاخص های اندازه گیری عملکرد بخش های بیمارستان;عملکرد بخش های بیمارستان;بخش های بیمارستان

دانلود پاورپوینت شاخص های اندازه گیری عملکرد بخش های بیمارستان