آشنایی مقدماتی با نیروگاه بخار

گروه فایل کاربردی

توضیحات :

آشنایی با منابع انرژی و سیکل حرارتی نیروگاه

دیگ بخار

توربین بخار

سیستم های خنک کننده و برج

شیمی نیروگاه

برق نیروگاه

تهیه شده توسط اعضای هیئت علمی صنعت آب و برق اصفهان

کلمات کلیدی : نیروگاه بخار;منابع انرژی; سیکل حرارتی نیروگاه;دیگ بخار;توربین بخار;سیستم های خنک کننده; برج خنک کننده;شیمی نیروگاه;برق نیروگاه;نیروگاه

آشنایی مقدماتی با نیروگاه بخار