توربین های بخار

گروه فایل کاربردی

توضیحات :

فهرست مطالب

مقدمه

۳

تعریف توربین های بخار

۵

بخار و تجهیزات تولید بخار

۶

وظایف تله بخارها، انواع، نصب و مسائل آنها

۱۴

اصول كار و طبقه بندی توربین های بخار

۲۱

اجزاوقطعات توربین های بخار

۴۵

ولوهای توربین های بخار

۵۶

انواع اب بندهای توربین های بخار

۷۵

سیستم های تنظیم دور توربین های بخار (گاورنرها)

۹۴

خلا و تجهیزات مربوط به سیستم خلا

۹۸

برج های خنك كننده و كندانسورها

۱۱۰

انواع یاتاقان های توربین های بخار

۱۱۶

سیستم های لوله كشی توربین های بخار

۱۲۹

روغن، روغنكاری، انواع سیستم های روغنكاری و انالیز روغن

۱۳۴

بهره برداری و مسائل عملیاتی توربین های بخار

۱۵۴

تعمیرات، مسائل تعمیراتی و سیستم های نگهداری توربین های بخار

۱۷۳

عیب یابی و روش های رفع عیب توربین های

۱۹۶

بخارساختمان اصول كار و مشخصات گاورنرهای PG-PL

۲۰۵

ضمائم

کلمات کلیدی : توربین های بخار;بخار;تله بخار;ولو;اب بندهای;تنظیم دورتوربین;گاورنرها;خلا;برج;كندانسورها;یاتاقان;لوله كشی;روغن

توربین های بخار