چیلرهای جذبی

گروه فایل کاربردی

توضیحات :

راه اندازی، بهره برداری و نگهداری

فصل ۱ مزایای چیلرهای جذبی و کارکرد آن

فصل ۲ حمل و نقل نصب و لوله کشی

فصل ۳ راه اندازی و بهره برداری

فصل ۴ بازرسی و نگهداری

کلمات کلیدی : چیلرهای جذبی;چیلر;راه اندازی; بهره برداری;نگهداری;مزایای چیلرهای جذبی;نصب لوله کشی;بازرسی و نگهداری

چیلرهای جذبی