مرد و زن یعنی قوام و مقوم ملاک های انتخاب همسر

گروه فایل کاربردی

توضیحات : بخش اول : معنا و مفهوم قوام و مقوم

با پنج ملاك مهم انتخاب همسر در فصل قبل آشنا شدید ، در ادمه بحث باز هم به ملاكهای دیگری اشاره می كنیم ، البته ممكن است برخی از این ملاکها ، مشابه ملاكهای قبل باشد اما در اینجا از زاویه دید و منظر دیگری و با دلایل متقن تر و مستقل تری به این مسئله می پردازیم .

تفاوتهای جسمی و روحی بین زن و مرد باعث پدید آمدن مباحث فراوان و سابقه دار در طول تاریخ بشر شده است و نظرگاههای مختلفی درباره هر یك از دو جنس ابراز شده است و مكتبهای متفاوتی پدید آمده است ، گروهی برآنند كه جنس مرد را بر جنس زن برتری دهند و برخی در پی آنند كه دو جنس را مساوی هم معرفی كنند و بعضی هم تلاش می كنند كه اثبات نمایند زنان برتر از مردان هستند ، اما بنظر می رسد كه ریشه و پایه این مباحث از اساس دارای اشكالات فراوانی می باشد و مقایسه بین این دو ، اصولاً از لحاظ فلسفی و منطقی دارای نواقصی جدی است ، اما موضوع بحث ما پرداختن به این مسائل نیست ، آنچه كه ما به آن می پردازیم پیرامون انتخاب همسر است ، اما ناگزیریم درباره یكی از آیات قرآنی که عنوان این فصل است و یكی از مباحث گسترده تفسیری است و همیشه هم محل اختلاف و نزاع بوده و برداشتهای متعددی هم از آن شده ، وارد شویم .

کلمات کلیدی : مرد و زن یعنی قوام و مقوم ملاك های انتخاب همسر;تحقیق درباره مرد و زن یعنی قوام و مقوم ملاك های انتخاب همسر;مقاله درباره مرد و زن یعنی قوام و مقوم ملاك های انتخاب همسر;تحقیق مرد و زن یعنی قوام و مقوم ملاك های انتخاب همسر;مقاله مرد و زن یعنی قوام و مقوم ملاك های انتخاب همسر;تحقیق و بررسی مرد و زن یعنی قوام و مقوم ملاك های انتخاب همسر

مرد و زن یعنی قوام و مقوم ملاک های انتخاب همسر