تاثیر نوع ورزش کردن و جذب کلسیم بر روی غلظت

گروه سایر گروه های علوم انسانی

توضیحات :

تأثیر نوع ورزش کردن و جذب کلسیم بر روی غلظت (چگالی) مواد معدنی استخوان در دوچرخه سواران ، دونده ها و غیر ورزشکاران زن

دُنا بِشکتور، حین اف، نیکُلز و ایناه رِگو

مرکز توجه مؤثر در آینده، مطالعات مبنی بر مشاهده تأثیر ورزش، و روشهای خاص و مصرف کلسیم روی غلظت مواد معدنی استخوان (BMD) در دوچرخه سواران، دونده ها و غیر ورزشکار (مؤنث) را تعیین می کند. سی زن (12 دوچرخه سوار، 9 دونده و 9 نو گروه کنترل ) یعنی، سن 9/7 ± 6/49 سال ، در خط انتهای زمین والیبال ارزیابی شده اند و 18 ماه بروی جذب کلسیم (4 روز مسابقه) فعالیت تمرین کششی (یادآوری پرسشنامه)، و BMD ستون فقرات مربوط به ناحیه کمر و کفل (DXA)، سه (دوچرخه سوار، دونده ، کنترل کننده) بوسیله ی دو (0 و 18 ماه) مقیاس (ANOV) تکرار شدند. تأثیر عکس العمل قابل ملاحظه ورزشی و زمان بر گردن (40>p ) توکی پست ها که نشان داد که (BMD) دراستخوان ران در دوچرخه سواران و دونده ها حفظ شده ولی در گروه کنترل کاهش یافته (50>P) . تأثیر زمان قابل توجه در (BMD) در ستون فقرات مربوط به کمر (01/0P<) ثبت شده است. و برآمدگی بالای استخوان ران (03/0P<) BMD ستون فقرات مربوط به ناحیه کمر در دونده ها حفظ شده ولی در دوچرخه سواران کاهش یافته (07/0P<) و در گروه کنترل (3/0P<) ، زمانیکه BMD در همه ی گروه هها کاهش یافته (1/0P<) هیچ تأثیر بر هم کنش قابل ملاحظه ی ورزش و جذب کلسیم مربوط به رژیم غذایی برای BMD در هیچ جا ثبت نشده است.

کلمات کلیدی : تاثیر نوع ورزش کردن و جذب کلسیم بر روی غلظت ;تاثیر نوع ورزش کردن و جذب کلسیم;تحقیق تاثیر نوع ورزش کردن و جذب کلسیم بر روی غلظت ;تحقیق درباره تاثیر نوع ورزش کردن و جذب کلسیم بر روی غلظت ;تحقیق و بررسی تاثیر نوع ورزش کردن و جذب کلسیم بر روی غلظت