تحقیق درباره ارزشیابی از درس

گروه فایل کاربردی

توضیحات :

شیوه های ارزش یابی

رویكرد اساسی درس تربیت بدنی، فراهم كردن زمینه های ارتقای سطح آمادگی جسمانی و سلامتی دانش آموزان و ویژگی های شخصیتی مثبت از طریق فعالیت فردی و گروهی است و در این مهم حركت به عنوان ابزاری جهت دست یابی به هدف عمل می كند.

بدیهی است ارزش یابی این درس، تحت تأثیر رویكرد آن قرار می گیرد. بدین معنا كه ارزش یابی در درجه ی اول وسیله است كه به طور مستمر بازخوردهایی را فراهم می آورد تا دانش آموزان از نقاط ضعف خود مطلع شوند و با دریافت راه حل های مناسب آموزشی، گام های مؤثری در زمینه ی دست یابی به سلامت جسمانی بردارند.

از طرف دیگر، بازخوردهای دریافتی به اصلاح روند آموزش و روش تدریس منجر می شود و به این ترتیب، ارزش یابی خود وسیله ای در جهت ارتقای سطح سلامتی است.

چند نكته ی اساسی در ارزش یابی
  • در درس تربیت بدنی اهداف مهارتی، جایگاه ویژه ای دارند و سهم قابل توجهی از اهداف كلی را به خود اختصاص می دهند.
  • اهداف شناختی هرگز اهداف مهارتی را تحت الشعاع قرار نمی دهند و به عنوان پشتوانه ای نظری برای شفاف سازی مفاهیم كلیدی مرتبط با اهداف مهارتی عمل می كنند.
  • برای دست یابی به اهداف شناختی و نگرشی، دو فرصت یادگیری فراهم می شود:

کلمات کلیدی : تحقیق درباره ارزشیابی از درس ;دانلود تحقیق درباره ارزشیابی از درس ;تحقیق ارزشیابی از درس ;تحقیق و بررسی ارزشیابی از درس ;تحقیق در مورد ارزشیابی از درس ;مقاله درباره ارزشیابی از درس ;مقاله ارزشیابی از درس ;ارزشیابی از درس ;مقاله در مورد ارزشیابی از درس

تحقیق درباره ارزشیابی از درس