دانلود گزارش آزمایش حرکت ظاهری

گروه سایر گروه های علوم انسانی

توضیحات :

دانلود گزارش آزمایش حرکت ظاهری

هدف :

بررسی ادراک حرکت القایی

حرکت ظاهری به حرکتی گفته می شود که متمایز از حرکت واقعی است. درواقع حرکتی وجود نداردوصرفاً ساخته و پرداختۀ ذهن ماست. حرکت ظاهری به صورتهای مختلفی دیده می شودکه دو نوع مهم آن حرکت خود جنبشی وحرکت القایی است.

حرکت خودجنبشی وقتی رخ می دهد که یک شیء ساکن که زمینه مشخصی ندارد متحرک به نظر می رسد. مثلاً یک نقطه نورانی ثابت در تاریکی مطلق، متحرک به نظر می رسد .

حرکت القایی به خطای حسی گفته می شود که واقعی نبوده بلکه به دلیل حرکت واقعی در محیط القا شده است.

کاملترین فایل در سطح اینترنت میباشد

بعد از پرداخت لینک دانلود برای شما به نماش در خواهد آمد

قابل ویرایش می باشد

کلمات کلیدی : دانلود گزارش آزمایش حرکت ظاهری