نگاهی گذارا بر تئوری های مدیریت ورازهای موفقیت بخش تجزیه و تحلیل سیستم ها

گروه عمومی

توضیحات :

نگاهی گذارا بر تئوری های مدیریت

بخش تجزیه و تحلیل سیستم ها

این مجموعه شامل خلاصه درسنامه به همراه سوالات مرتبط با هر درس در دوره های قبل کنکور سراسری رشته های مدیریت به همراه پاسخ می باشد.

کلمات کلیدی : تئوری های مدیریت ورازهای موفقیت;بخش تجزیه و تحلیل سیستم ها

نگاهی گذارا بر تئوری های مدیریت ورازهای موفقیت بخش تجزیه و تحلیل سیستم ها