جرایم رایانه ای و مقایسه ایران با سایر کشور ها‎

گروه عمومی

توضیحات :

در این مقاله در رابطه با انواع جرائم اینترنتی و آثار مخرب آن در جامعه و همچنین نوع جرائمی که در ایران پیش می آید و مقایسه آن جرائم با کشور های دیگر می پردازد.

کلمات کلیدی : جرایم رایانه ای و مقایسه ایران با سایر کشور ها‎