الگوی رفتار سازمانی

گروه عمومی

توضیحات :

«جداول و نمودارهای کتاب­های رابینز (رفتارسازمانی و تئوری سازمان) مهم هستند و معمولا بیشتر سوالاتی که از کتاب­های رابینز در کنکور طراحی می­شود از این جداول و نمودارها می­آید.»

مثال: جدول صفحه 60 کتاب تئوری سازمان رابینز

ـ جدول 2-2: نمونه‌هایی از معیارهای اثربخشی رویکرد سیستمی برای انواع مختلف سازمان ـ

متغیرهای سیستم

مؤسسه تجاری

بیمارستان

دانشکده

نسبت ستاده به داده

نسبت عملیات درونی به داده

نسبت عملیات درونی به ستاده

نسبت تغییرات داده به ستاده

نوع بازگشت سرمایه

گردش موجودی

حجم‌فروش

تغییر در سرمایه در گردش

تعداد کل بیماران معالجه‌شده

سرمایه‌گذاری در تکنولوژی پزشکی

تعداد بیماران معالجه‌شده

تغییر در تعداد بیماران معالجه‌شده

تعداد نشریات دانشکده

هزینه سیستم اطلاعاتی

تعداد دانشجویان فارغ‌التحصیل شده

تغییر در تعداد دانشجویان ثبت‌نام شده

کلمات کلیدی : الگوی رفتار سازمانی

الگوی رفتار سازمانی