مقاله با موضوع آیا حسابرسی زیست محیطی، حسابرسی رعایت را در طولانی مدت بهبود می بخشد

گروه عمومی

توضیحات :

الف- عنوان تحقیق :

1- عنوان به زبان فارسی:

آیاحسابرسی زیست محیطی، حسابرسی رعایت را در طولانی مدت بهبود می بخشد

2- عنوان به زبان انگلیسی/(آلمانی، فرانسه، عربی):

تذكر: صرفاً دانشجویان رشته‏های زبان آلمانی،‌فرانسه و عربی مجازند عنوان پایان‏نامه خود را به زبان مربوطه در این بخش درج نمایند و برای بقیه دانشجویان، عنوان بایستی به زبان انگلیسی ذكر شود.

Do environmental audits long-term compliance?

ج- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور كلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) : نگرانی برای حفاظت از محیط زیست در چند سال اخیر اهمیت قابل توجهی پیدا کرده است . از این رو به یک مساله اساسی برای بنگاههای اقتصادی ،شرکت ها و سازمان ها تبدیل شده است و این شرکت ها و بنگاه ها در حهت تاثیر گذاری بر این امر تلاش خود را برای بهبود مستمر محیط زیست و حفاظت و سلامت انسان و محیط اطراف متمرکز کرده اند. بنابر این در حال حاضر هیچ سازمان و بنگاه اقتصادی نمی تواند تاثیر پذیری از عوامل زیست محیطی را انکار کند که فعالیت آنها را تحت تاثیر قرار نداشته باشد. حسابرسی محیط زیست بعنوان یک ابزار کنترل کننده برای حفظ و دستیابی به استاندارد های کنترل آلودگی محیط زیست تبدیل شده است حال می خواهیم بدانیم آیا بنگاه های اقتصادی برای بهبود حسابرسی زیست محیطی ،حسابرسی رعایت و عملیات درون سازمان خود را ارتقا می بخشد ؟

د - اهمیت و ضرورت انجام تحقیق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرآیند تحقیقی احتمالاً جدیدی كه در این تحقیق مورد استفاده قرار می‏گیرد: اهمیت و ضرورت این تحقیق در سازمان های خصوصی و دولتی که دارای میزان آلایندگی حائز اهمیت هستند این است که باعث می شود با افزایش حسابرسی زیست محیطی خود که لازمه ی آن افزایش حسابرسی رعایت یا همان حسابرسی درون سازمانی است باعث رعایت بهینه ،کاهش قرار گرفتن در معرض مسئولیت های مدنی و کیفری و صرفه جویی در هزینه از طریق کارائی عملیاتی و اجتناب از پاکسازی و کاهش خطرات زیست محیطی شوند. همچنین حسابرسی زیست محیطی باعث تعیین فرصت هایی برای احیای منابع و یا حداقل سازی مواد زائد می شود .

ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور پیرامون موضوع تحقیق و نتایج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظری تحقیق):الف- استفورد(2005) که اثر سیاست های ایالتی را در تشویق حسابرسی زیست محیطی در انطباق کلی با مقررات پسماند های خطرناک بررسی می کند و تاثیر مثبتی را پیدا می کند ،خصوصا او انطباق بالاتری را در میان کارخانه جات ایالتی پیدا می کند که به نتایج حسابرسی های زیست محیطی امتیاز داده و جرائم مربوط به تخلفات کشف شده در طول حسابرسی های زیست محیطی را محدود می کند.

ب- دسته ی دوم شامل تحقیقاتی است که به شرح ذیل بر روی تعاریف ،منافع و مشکلات این نوع حسابرسی تمرکز کردهاند . و معتقد هستند که حسابرسی محیط زیست فرایندی داوطلبانه یا اجباری از سوی سازمان های قانونی است که اطلاعات مفیدی در رابطه با تاثیر فعالیت های واحد تجاری و اقتصادی بر روی محیط زیست فراهم می کند .وحسابرسی محیط زیست را ابزار مدیریتی برای ارزیابی سیستماتیک ،ادواری و بی طرفانه از چگونگی مدیریت فعالیت های زیست محیطی سازمان تعریف کرده است این فعالیت ها از طریق ساده سازی کنترل مدیریت محیط زیست و ارزابی رعایت رویه های زیست محیطی انجام می شود .

ج- به اعتقاد سام (2010) تاثیرات فعالیت های مختلف جلوگیری از آلودگی را بر انطباق کلی زیست محیطی با استفاده از نمونه ای 1400کارخانه ای تولیدی بررسی می کند و در می یابد که اقتباس از یک سیستم مدیریتی زیست محیطی طی اوایل دهه ی 1990،انطباق را طی دوره تحقیقاتی 1991تا 2004 افزایش می دهد .

د- به اعتقاد دکتر خدا رحمی : حسابرسی زیست محیطی یک بررسی داوطلبانه از عملیات و فعالیت های سازمانی برای ارزیابی چگونگی رعایت حداقل قوانین و مقررات زیست محیطی و کارائی و اثر بخشی سیستم مدیریت محیط زیست وبررسی صدمات وارد شده به محیط زیست بر اثر عملیات سازمان است و به این نتیجه رسید که شرکت ها در صورتی که ارتباط خود را با محیط درک کنند قادر خواهند بود از منافع رقابتی این نوع حسابرسی استفاده کنند.

و – جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق: این است که ما با افزایش در حسابرسی درون سازمانی و افزایش کارائی عملیات محیط درون سازمان باعث کاهش آلایندگی محیط زیست با رعایت قوانین ومقررات درج شده در( EPA) آزانس حفاظت از محیط زیست شویم و از طرفی باعث کاهش پسماندهای خطرناک و کاهش مواد زائد گردیم و ما در این تحقیق می خواهیم با پیاده سازی حسابرسی محیط زیست باعث کاهش و محدود کردن ریسک خطر مربوط به محیط زیست شویم و از دیگر علل این تحقیق این است که باعث پویایی و کارائی بیش تر حسابرسی رعایت و در نتیجه کاهش هزینه ها و در نتیجه افزایش منافع می گردد.

...

کلمات کلیدی : پروپوزال ارشد;پروپوزال حسابداری;پروپوزال آیاحسابرسی زیست محیطی، حسابرسی رعایت را در طولانی مدت بهبود می بخشد;Propozal Do environmental audits longterm compliance