دانلود مجموعه کامل فرآیند تبدیل وضع استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی

گروه عمومی

توضیحات :

در این مجموعه فرآیند تبدیل وضع استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی در 5 مرجله به صورت کامل شرح داده است

1-به صورت فرم تجزیه تحلیل فرآیند شرح داده است

2-نمودار جریاان کار در وضعیت فعلی و پیشنهادی با رسم نمودار شرح داده شده است

3-فرآیند آزاد سازی پست های سازمانی واحدها از بلوكه استخدام به صورت جدول شرح داده شده است

4-فرآیندهای انجام كار مستندسازی شده است.

5-فلوچارت فر آیند گردش گردش كار به طور کامل رسم شده است

کلمات کلیدی : دانلود مجموعه کامل فرآیند تبدیل وضع استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی