بررسی میزان اثر بخشی طرح ارزشیابی عملکرد کارکنان با پرسشنامه

گروه مدیریت

توضیحات :

مقدمه

در فضای کاری پر شتاب و غیرقابل پیش بینی امروز،کارکنان خواستار آزادی عمل بیشتری هستند و از نظام های کاری و پاداش خود تاثیر گذاری و چالش انگیزی بیشتری را انتظار دارند تا خلاقیت و شیوه های نوین کاری آنها مورد حمایت و تشویق قرار گیرد. اینک دیگر بسیاری از نظام های منابع انسانی و مدیریت معمول ، مناسب به نظر نمیرسند و الگوهای قدیمی نامربوط تلقی میشوند.طی دهه های اخیر، بسیاری از سازمان ها دریافته اند که در عمل ، فاقد نظام ارزشیابی عملکردی که بتوان از طریق آن اولویت ها و اهداف خود را به افراد انتقال داد و پیشرفت های آن ها را پی گرفت هستند .

بررسی فعالیت های مدیریت عملکرد حاکی از آن است که در رویکرد سنتی مدیریت عملکرد، هر تقصیر و قصوری با تنبیه مواجه است،اگرچه هدف از بازبینی و ارزشیابی عملکرد کارکنان نه تنبیه آنان بلکه افزایش کارایی آنان بوده است.در واقع ، اقدامات معمول و سنتی مدیریت عملکرد از کمک موثر به تحقق هدف ارتقای کارایی کارکنان ناتوان است و قادر به پرورش کارکنانی ملزم و متعهد به اهداف سازمان نخواهد بود. اگرچه مدیریت عملکرد ،مفهوم جدیدی به حساب می آید،ارزشیابی عملکرد طی چند دهه گذشته از جمله تحسین برانگیزترین و بحث آفرین ترین خدمات پرسنلی و فعالیت های مدیریتی بوده و موضوع تحقیقات گسترده قرار گرفته است. ارزشیابی کارکنان یکی از موثرترین ابزارهای کارآمدی، توانمندسازی و بهسازی نیروی انسانی است.ارزشیابی ابزاری است که سازمانها و کارکنان را در تامین این نیازها کمک میکند.اگر این ابزارها به خوبی طراحی گردد و به نحو صحیح مورد استفاده قرار گیرد وسیله مناسبی برای تشویق ،آموزش ،بهسازی و بعضا تنبیه کارکنان خواهد بود.اجرای طرح ارزشیابی یکی از بهترین تدابیر در ایجاد روابط حسنه و تفاهم بین مدیران ،کارفرمایان و کارگران در کلیه واحدهای کوچک وبزرگ دولتی و صنعتی به شمار میرود.

نظام ارزشیابی کار کارکنان مجموعه مقررات ،وظایف و کوششهایی است که موجب روابط و مناسبات عادلانه در محیط اداری و کاری بوده و باعث رشد و تعالی فکری کارکنان میشود.

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات

1-1- بیان مسئله. 2

1-2- اهمیت پژوهش. 4

1-2-1- اهمیت نظری. 4

1-2-2- اهمیت کاربردی. 6

1-3- اهداف پژوهش. 6

1-4- سوال اصلی تحقیق. 6

1-5- سوالات فرعی تحقیق. 6

1-6- فرضیات تحقیق. 7

1-7- مدل تحلیلی تحقیق (اولیه). 7

1-8- تعاریف نظری. 8

1-9- تعاریف عملیاتی. 11

1-10- طرح پژوهش و روش جمع آوری وتجزیه وتحلیل اطلاعات. 12

1-11- مدل فرآیندی تحقیق. 13

فصل دوم: بررسی و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 15

2-2- مباحث نظری. 17

2-2- مباحث پژوهشی. 59

2-2-1- پژوهشهای داخل کشور. 59

2-2-2- پژوهشهای خارج کشور. 64

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه. 68

3-1- روش تحقیق. 68

3-2- جامعه آماری و حجم نمونه. 68

3-3- ابزار جمع آوری اطلاعات. 70

3-3-1-روش تنظیم پرسشنامه .. 70

3-3-1-1-روایی پرسشنامه. 75

3-3-1-2- پایایی پرسشنامه. 75

3-4- روش تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات. 76

فصل پنجم: نتیجه‌گیری وپیشنهادات

1-5- مقدمه. 102

2-5- یافته‌های تحقیق. 102

3-5- پیشنهادات. 105

فهرست منابع.......................................... 109


فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار 1-1 : کاربردهای ارزیابی عملکرد. 5

نمودار 2-1 ارزیابی مستقیم عملکرد. 29

نمودار2-2 ارزیابی غیر مستقیم کار. 30

نمودار2-3 مهارتهای محوری مدیریت عملکرد. 36

نمودار2-4 فرایندها و مراحل ارزشیابی عملکرد کارکنان. 40

نمودار 1-1 نمودار دایره ای درصد پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت. 79

نمودار 1-2 نمودار دایره ای و نمودار ستونی درصد پاسخ دهندگان بر حسب میزان تحصیلات. 82

نمودار 1-3 نمودار دایره ای و نمودار ستونی درصد پاسخ دهندگان بر حسب میزان سنوات خدمتی. 85

نمودار 1-4 نمودار دایره ای و نمودار ستونی درصد پاسخ دهندگان بر حسب میزان سنوات سازمانی. 88


فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول2-1 مقایسه نگرش های قدیم و جدید. 38

جدول2-2 نمونه ای از فرم ارزشیابی به روش چك لیست. 50

جدول2-3 مباحث نظری. 58

جدول2-4 خلاصه پژوهشهای داخلی. 63

جدول2-5 خلاصه پژوهشهای خارجی. 66

جدول 1-1شاخص های آماری درمورد جنسیت کارکنان. 78

جدول 1-2 جدول فراوانی ساده درمورد جنسیت کارکنان. 79

جدول 1-3 شاخص های آماری در مورد میزان تحصیلات پاسخ دهندگان. 80

جدول 1-4 جدول فراوانی ساده ی درمورد میزان تحصیلات پاسخ دهندگان 81

جدول 1-5 شاخص های آماری در مورد سنوات خدمتی پاسخ دهندگان. 83

جدول 1-6 جدول فراوانی ساده ی درموردسنوات خدمتی پاسخ دهندگان 84

جدول 1-6 شاخص های آماری در مورد سنوات سازمانی پاسخ دهندگان 86

جدول 1-7 جدول فراوانی ساده ی درموردسنوات سازمانی پاسخ دهندگان 87

کلمات کلیدی : بررسی میزان اثر بخشی طرح ارزشیابی عملکرد کارکنان