بررسی میزان امید به آینده شغلی دانشجویان دانشگاه پیام نور

گروه مدیریت

توضیحات :

عنوان صفحه

چکیده...................................... الف

فصل اول: كلیات پژوهش

مقدمه......................................... 1

بیان مسئله.................................... 3

اهمیت پژوهش .................................. 4

ضرورت پژوهش................................... 7

اهداف پژوهشی ................................. 8

سوالات تحقیق .................................. 8

فرضیه های تحقیق .............................. 9

تعریف واژگان كلیدی............................ 9

تعاریف مفهومی................................ 10

تعاریف عملیاتی............................... 10

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش

ادبیات تحقیق................................. 11

شاخص امید به زندگی .......................... 12

شاخص اقتصادی امید به آینده................... 13

عوامل عینی تیرگی آینده....................... 13

اثرات فقدان امید به آینده.................... 15

نگاهی به آینده .............................. 16

آینده نگری و مفاهیم متعدد آن ................ 17

امیدآفرینی در بین دانشجویان ................. 17

اندیشه صاحبنظران راجع به امید به آینده ...... 18

دیدگاهها ومكاتب فكری ........................ 21

برآوردهای آینده بینان ....................... 22

نگرانی از شغل آینده وبیكاری ................. 23

تاریخچه ..................................... 25

پیشینه تحقیق ................................ 27

نمونه تحقیقات گذشته با موضوع امید به آینده شغلی 27

پسران آینده‌نگرتر از دختران................... 27

نتایج پژوهش.................................. 28

روش مورد استفاده در این پژوهش................ 33

فصل سوم : روش اجرای پژوهش

روش اجرای پژوهش.............................. 41

جامعه آماری ................................. 41

روش نمونه گیری .............................. 41

حجم نمونه.................................... 42

ابزار اندازه گیری ........................... 42

چگونگی تجزیه و تحلیل اطلاعات.................. 43

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه........................................ 44

تجزیه و تحلیل اطلاعات......................... 45

فرضیه اول : توصیف مشخصات پاسخگویان........... 45

فرضیه دوم : توصیف داده ها بر اساس فرضیات..... 50

فرضیه سوم : برنامه ریزی های دولت............. 53

فرضیه چهارم : عوامل شخصی..................... 57

اثبات فرضیات................................. 60

فرضیه اول.................................... 60

فرضیه دوم.................................... 61

فرضیه سوم.................................... 62

فرضیه چهارم.................................. 63

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

مقدمه ....................................... 64

بحث و نتیجه گیری(فرضیات) .................... 65

راهکارها وپیشنهادات.......................... 70

محدودیتهای تحقیق............................. 71

منابع و مأخذ ................................ 72

پیوستها

کلمات کلیدی : بررسی میزان امید به آینده شغلی دانشجویان دانشگاه پیام نور

بررسی میزان امید به آینده شغلی دانشجویان دانشگاه پیام نور