بررسی استخدام گزینش نیروی انسانی و تاثیر آن بر عملکرد سازمان

گروه مدیریت

توضیحات :

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول «طرح تحقیق»

مقدمه................................................................................................................................2

بیان مساله...........................................................................................................................4

اهمیت و ضرورت تحقیق...................................................................................................8

اهداف تحقیق.....................................................................................................................9

فرضیات تحقیق..................................................................................................................9

جامعه آماری،حجم نمونه..................................................................................................10

ابزار و روش گردآوری اطلاعات......................................................................................11

فصل دوم(ادبیات تحقیق)
ادبیات تحقیق...................................................................................................................14

جذب و بکارگیری نیروی انسانی......................................................................................14

عوامل محیطی..................................................................................................................17

عوامل سازمانی.................................................................................................................19

بررسی شیوه گزینش نیروی انسانی....................................................................................21

وضع موجود.....................................................................................................................21

مشکلات نیروی انسانی.....................................................................................................24

ویژگی آزمون استاندارد برای جذب نیروی انسانی............................................................26

نبود برنامه ریزی...............................................................................................................27

مولفه های نیروی انسانی....................................................................................................31

مراحل کارمند یابی(جذب نیروی انسانی)..........................................................................41

منابع و روشهای تامین نیرو در داخل..................................................................................42

منابع و روشهای تامین نیرو در خارج.................................................................................42

اثر بخشی..........................................................................................................................44

بررسی نقش و اهمیت نیروی انسانی در سازمانها................................................................46

بررسی منابع نظری نظام جذب و نگهداشت منابع انسانی.....................................................48

فصل سوم(تجزیه و تحلیل)

تجزیه و تحلیل یافته ها......................................................................................................52

آزمون آماری فرضیه اصلی تحقیق....................................................................................52

آزمون آماری فرضیه اول..................................................................................................54

آزمون آماری فرضیه دوم..................................................................................................55

آزمون آماری فرضیه سوم.................................................................................................57

فصل چهارم(بحث و نتیجه گیری)

بحث و نتیجه گیری..........................................................................................................60

پیشنهادهای محقق.............................................................................................................61

کلمات کلیدی : استخدام گزینش نیروی انسانی و تاثیر آن بر عملکرد سازمان