مباحث بیست و دوگانه مقررات ملی ساختمان آخرین ویرایش (سال 92 )

گروه فنی و مهندسی

توضیحات :

این مجموعه شامل 11 کتاب از 22 کتاب مقررات ملی ساختمان هست :


دانلود مبحث 1 مقررات ملی ساختمان- تعاریف
دانلود مبحث 2 مقررات ملی ساختمان- نظامات اداری
دانلود مبحث 3 مقررات ملی ساختمان- حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق
دانلود مبحث 4 مقررات ملی ساختمان- الزامات عمومی ساختمان
دانلود مبحث 5 مقررات ملی ساختمان- مصالح و فرآورده های ساختمانی
دانلود مبحث 6 مقررات ملی ساختمان- بارهای وارد بر ساختمان
دانلود مبحث 7 مقررات ملی ساختمان- پی و پی سازی
دانلود مبحث 8 مقررات ملی ساختمان- طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی
دانلود مبحث 9 مقررات ملی ساختمان- طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه
دانلود مبحث 10 مقررات ملی ساختمان- طرح و اجرای ساختمان های فولادی
دانلود مبحث 11 مقررات ملی ساختمان- اجرای صنعتی ساختمان ها (بخش ساختمان های فولادی)

کلمات کلیدی : دانلود مبحث 1 مقررات ملی ساختمان تعاریف; دانلود مبحث 2 مقررات ملی ساختمان نظامات اداری; دانلود مبحث 3 مقررات ملی ساختمان حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق; دانلود مبحث 4 مقررات ملی ساختمان الزامات عمومی ساختمان; دانلود مبحث 5 مقررات ملی ساختمان مصالح و فرآورده های ساختمانی; دانلود مبحث 6 مقررات ملی ساختمان بارهای وارد بر ساختمان;دانلود مبحث 7 م

مباحث بیست و دوگانه مقررات ملی ساختمان آخرین ویرایش (سال 92 )