ضوابط صدور پروانه در شهرداری

گروه آموزشی

توضیحات :

آشنایی با ضوابط صدور پروانه توسط شهرداری

فایل پس از دانلود دارای پسورد بوده که پسورد فایل بصورت زیر است که باید در نرم افزار winrar وارد نمایید:

ecivil

کلمات کلیدی : ضوابط ;شهرداری;صدور