فواید وجود گراز و خرس در جنگل - word

گروه فایل کاربردی

توضیحات :

فواید وجود گراز و خرس در جنگل

فایل قابل ویرایش می باشد

فرمت : ورد

تعداد صفحات : 13

داری : صفحه بسم الله الرحمن الرحیم

دارای : فهرست

دارای : منابع

دارای : تصاویر مرتبط در متن

محتوا

پاسخ کوتاه

خرس ها

مشخصات فیزیکی خرس

گراز

مشخصات ظاهری گراز

نحوه زندگی گراز

تولید مثل گراز

پراکندگی گراز در ایران

پراکندگی جهانی گراز

عادت غذایی گراز

نقش گراز در اکوسیستم

اهمیت اقتصادی گراز برای انسان ( جنبه منفی )

اهمیت اقتصادی گراز برای انسان ( جنبه مثبت )

نظرات دیگران در مورد گراز

مهمترین نقش گراز در ایران

منابع

کلمات کلیدی : خرس ها;مشخصات فیزیکی خرس;مشخصات ظاهری گراز;نحوه زندگی گراز;تولید مثل گراز;پراکندگی گراز در ایران;پراکندگی جهانی گراز;عادت غذایی گراز;نقش گراز در اکوسیستم;اهمیت اقتصادی گراز برای انسان جنبه منفی;اهمیت اقتصادی گراز برای انسان جنبه مثبت;نظرات دیگران در مورد گراز;مهمترین نقش گراز در ایران

فواید وجود گراز و خرس در جنگل - word