نمونه تدریس درس سوم علوم ششم

گروه آموزشی

توضیحات :

این فایل شامل نمونه تدریسی از درس سوم کتاب علوم ششم ابتدایی می باشد و معلمین عزیز می توانند از فایل استفاده کنند .

کلمات کلیدی : علوم ششم;درس سوم;ابتدایی;دانلود;روش تدریس;کتاب;دانش آموز