قدرت و اقتدار در حکومت نبوی

گروه معارف اسلامی

توضیحات :

قدرت از مقوله های مهم و اساسی جامعه شناسی سیاسی و علم سیاست می‌باشد كه بدون در نظر گرفتن آن مطالعات و پژوهشها در این رشته ها ناقص خواهد بود . اهمیت قدرت به حدی است كه برخی صاحبنظران در تعریف علم سیاست آنرا علم مطالعه قدرت دانسته اند . بطوریكه هـ رولد لاسول می گوید :

«علم سیاست بصورت یك نظام تجربی عبارت است از مطالعه چگونگی شكل گفرتن قدرت و سهیم شدن در آن است و عمل سیاسی عملی است كه بر اساس قدرت انجام می گیرد .» (اصول علم سیاست ، ابوالقاسم طاهری صفحه 32)

موریس دوورژه محور اصلی عرصه سیاست را قدرت می داند . بولاتسكی می گوید : مفهوم قدرت محور تئوری سیاسی و مطالعه پروسه های سیاسی مشخص و كلید درك نهادهای سیاسی ، جنبشهای سیاسی و خودسیاست .(اصول علم سیاست ،

فهرست مطالب

فصل اول : مفهوم قدرت

معنی لغوی قدرت

مفهوم قدرت از دیدگاه دانشمندان

فیودور بورلاتسكی

برتراندرامل

كارل ماركس

ماكس وبر

چایلد

مهدی مطهر نیا

فصل دوم : ریشه های قدرت

مقدمه ای بر بحث

نظریه خدایی

نظریه اجتماعی

نظریه اقتصادی

توارث

توانایی فردی

ریشه های قدرت پیامبر

فصل سوم : مشروعیت قدرت یا اقتدار

مقدمه بحث

مشروعیت : معنای لغوی

معنای اصطلاحی

مشورعیت و قانونی بودن

مشروعیت و كارآمدی

تحول مفهوم مشروعیت

متعلق مشروعیت

منشاء مشروعیت

منشاء‌ الهی

زور و غلبه

منشاء مردمی اقتدار

نظر ماكس وبر

فصل چهارم : پایه های اقتدار در حكومت نبوی

مقدمه بحث

مفهوم مشروعیت در فرهنگ اسلامی

پایه اقتدار حكومت پیامبر چه می باشد

دلایل عقلی و نقلی اقتدار پیامبر

منابع و ماخذ

کلمات کلیدی : قدرت ; اقتدار ; حکومت نبوی

قدرت و اقتدار در حکومت نبوی