مقاله آموزش قواعد عربی سوم راهنمایی به زبان ساده

گروه معارف اسلامی

توضیحات :

*آموزش قواعد عربی سوم راهنمایی*

فعل مضارع : برانجام دادن کار یا روی دادن حالتی در زمان حال اطلاق می شود .

مانند: یَکتُبُ ...... می نویسد

فعل مستقبل : بر انجام دادن کار یا روی دادن حالتی در زمان آینده اطلاق می شود .

مانند : سَیَکتُبُ و سَوفَ یَکتُبُ ........ خواهد نوشت

فعل امر : انجام دادن کار یا روی دادن حالتی را از شخص مورد نظر درخواست می کند یا دستور می دهد.

مانند: اُکتُب ....... بنویس

فعل نهی : بر بازداشتن کسی از کاری دلالت دارد .

مانند : لا تَذهَبوُا ...... نروید

فعل ماضی منفی (نفی ماضی) : عدم انجام کار در زمان گذشته را نشان می دهد.

مانند: ما سَجَدتُم ....... سجده نکردند

فعل مضارع منفی (نفی مضارع) : عدم انجام کار در زمان حال را نشان می دهد .

مانند : لا تَخرُجانِ ....... خارج نمی شوند

اسم اشاره

مذکر

هذا (اسم اشاره به نزدیک) مانند : هذا صِراطٌ مستقیمٌ.

ذلک (اسم اشاره به دور) مانند : ذلک فَضْلُ الله .

کلمات کلیدی : آموزش قواعد عربی سوم راهنمایی;عربی سوم راهنمایی;قواعد عربی;قواعد عربی سوم راهنمایی;تحلیل صرفی عربی;صیغه های عربی;افعال عربی;دانلود;دانلود مقاله;دانلود تحقیق;دانلود پایان نامه

مقاله آموزش قواعد عربی سوم  راهنمایی به زبان ساده