مقاله درباره ارزیابی اقتصادی مواد اولیه غذایی برای شیر سازی

گروه صنایع غذایی

توضیحات :

*مقاله درباره ارزیابی اقتصادی مواد اولیه غذایی برای شیر سازی*

ارزیابی اقتصادی مواد اولیه غذایی برای شیر سازی :

هزینه مواد اولیه اغلب حدود 50 درصد هزینه كل تولید شیر را در یك كارخانه تولید مواد لبنی در بر می گیرد . صرفه جویی در هزینه خوراك حتی مقدار كمی دلار در هر تن ، باعث صرفه جویی مهمی در طول یك سال در یك شركت تولید لبنی خواهد شد .

در بسیاری از كارخانه جات تولید مواد لبنی یك نرم فزار برای بالانس كردن سهمیه غذایی استفاده می شود كه در آن از تكنیك برنامه ریزی خطی استفاده می شود ، این برنامه جهت شناسایی هزینه یا تعیین قیمت یك خوراك جدید در سهمة غذایی به كار می رود ، اگرچه نیاز به تخصص در نرم افزار بالانس سهمیه وجو دارد و اتخاذ یك تصمیم سریع و درست بدون آن ممكن نیست .

منظور از این راهنمایی كه روش های دیگر قیمت گذاری غذاها مختلف را توضیح دهیم . در این خصوص در باره 4 روش كه شامل : هزینه تغذیه مواد مغذی ، شاخص ، معادلات همزمان و روش یكسان سازی محصول بحث خواهیم كرد . محاسبات دستی این روش ها در اینجا توضیح داده شده است ، اما یك برگه گسترده كه این روشها از آن استفاده می كنند برای تعیین ارزش غذایی در دسترسی از طریق سرویس گسترش شركت N M S U به وسیله ارتباط با جورج بتورد ، متخصص لبنیات با شماره ( 646 – 6454 ) – ( 505 ).

چه اطلاعاتی لازم است ؟

برای گرفتن یك تصمیم مناسب درباره خری یك خوراك ، اطلاعاتی درباره خوراك لازم است . تجزیه آزمایشگاهی خوراك شامل ماده خشك ، پروتوئین خام ( C P ) و فیبر { مجموع مواد غذایی قابل هضم ، ( TDN ) یا شبكه انرژی برای تولید شیر ( NEL ) } و پیش بینی انرژی مورد نیاز را شامل میشود .

باید به خاطر داشته باشیم كه انرژی { مجموع ما غذایی قابل هضم ، ( TDN ) یا شبكه انرژی برای تولید شیر ( NEL ) } در آزمایشگاه اندازه گیری نشده اند اما حجم فیبر حساب شده است .

آزمایشگاه از معادلات متفاوتی برای پیش بینی انرژی از فیبر ، به خصوص برای علوفه ها استفاده می كند . به این دلیل اگر شما علوفه خریداری كنید منبع انرژی پیش بینی شده ای را ملاحظه خواهید كرد . همچنین با استفاده از جداول چاپ نشده مانند ( ماده مغذی مورد نیاز احشام ) در سال 1989 استفاده كنید ، كه اغلب حجم ماده مغذی در تنوع تغذیه قابل ملاحظه است . برای شركتهای لبنیاتی تغذیه بر اساس یك مبنا خشك بحرانی است . بسیاری از خوراك اولیه تولید لبنیات مخصوصا علوفه تازه شامل 50 در صد آب است.

تجزیه آزمایشگاهی ، به طور كلی یك منحنی مخصوص نمایش مواد غذایی بر اساس مواد خشك تهیه می كند ، تمركز موئاد غذایی مانند : پروتوئین خام ، NET TDN یا مواد معدنی بر مبنای مواد غذایی خورانده شده تعیین می گردند.

تقسیم مواد خشك بر حسب درصد اجزا تمركز بر این مبنای خشك را به دست می دهد :

درصد مبنای خشك = درصد مواد خشك / درصد اجزای مبنای خشك

برای مثال : فرض كنید یك ماده غذایی شامل 40% ماده خشك و 8% پروتوئین خام بر مبنای مواد غذایی خورانده شده باشد .

روی یك مبنای خشك 20% = 40 % / 8 %

برای بر گرداندن پوندهای ماد غذایی تغذیه شده به پیوندهای مواد خشك ، ضرب ساده تعداد پیوندهای مواد غذایی تغذیه شده در درصد مواد خشك :

مقدار مواد خشك = درصد مواد خشك × مقدار مواد تغذیه شده

برای مثال چند پیوند مواد خشك در 1000 پوند مواد تغذیه شده از غله در 35 درصد مواد خشك وجود دارد ؟

مقدار ماده خشك 350 = 35 % × 1000

روش هزینه تغذیه با ماده مغذی با ماده مغذی :

این یك روش ساده راحت برای حساب كردن در صد هزینه پروتین ، انرژی فیبر و یا سایر اجزای یك ماده خوراكی می باشد . بیشتر خوراكی ها برای تامین یا انرژی خریداری می شوند . هزینه هر پوند از پروتئین خام و هزینه هر مگاكالری ( MCAL ) از NEL به طور كلی مفید است . در جدل مثال هایی از انواع خوراكی ها و در صد هزینه ماده مغذی وجود دارند .

کلمات کلیدی : ارزیابی اقتصادی مواد اولیه غذایی برای شیر سازی;شیرسازی;مواد اولیه غذایی;ارزیابی اقتصادی;هزینه تولید شیر;کارخانجات تولید مواد لبنی;مواد لبنی;هزینه تغذیه مواد مغذی;شبكه انرژی برای تولید شیر;روی یك مبنای خشك;روش هزینه تغذیه با ماده مغذی با ماده مغذی;دانلود;دانلود مقاله;دانلود تحقیق;دانلود پایان نامه