Introduction to Food Engineering درآمدی بر مهندسی صنایع غذایی

گروه صنایع غذایی

توضیحات :

اولین درسی که در آن دانشجوی علوم و صنایع غذایی، عملیات فیزیکی و انتقال انرژی در مواد غذایی را از بعد کمی مورد مطالعه قرار میدهد، مهندسی صنایع غذایی است.

مطالعه جریان سیال، تولید و انتقال حرارت، فرآوری حرارتی از جمله فرآوری و بسته بندی اسپتیک،انجماد،تبخیر،خشک کردن مبانی مهندسی صنایع غذایی را تشکیل میدهند که در این کتاب به آنها اشاره شده است

مهندسی صنایع غذایی درس بسیار مهمی در برنامه آموزشی تحصیلات عالی رشته صنایع غذایی است. این درس نه تنها دانشجو را با اصول مهندسی صنایع غذایی آشنا می کند، بلکه تفکر نقادانه و موشکافانه و نیز قدرت حل مشکلات را که اتزمه زندگی امروزی است، نیز در او ایجاد می کند.

کلمات کلیدی : مهندسی;کشاورزی;اصول مهندسی;صنایع غذایی;آرسینگ;دنیس آر هلدمن;جریان سیال;تولید و انتقال حرارت;فرآوری حرارتی;فرایند مواد غذایی;فرآوری و بسته بندی اسپتیک;انجماد;تبخیر;خشک کردن