طرح توجیهی جمع آوری شیر با ظرفیت 8.5 تن در روز

گروه صنایع غذایی

توضیحات :

طرح توجیهی جمع آوری شیر با ظرفیت 8.5 تن در روز

کلمات کلیدی : طرح توجیهی جمع آوری شیر با ظرفیت 85 تن در روز

طرح توجیهی جمع آوری شیر با ظرفیت 8.5 تن در روز