گزارش کارآموزی در کارخانه های فراورده های غذایی و قند چهارمحال ، لبنیات پاک پی شهرکرد و بهنوش کوهرنگ

گروه صنایع غذایی

توضیحات :

گزارش کاری کاملا جامع

کلمات کلیدی : گزارش کارآموزی; فراورده های غذایی و قند چهارمحال; لبنیات پاک پی شهرکرد ;بهنوش کوهرنگ