فرایند تولید ماءالشعیر از جو

گروه صنایع غذایی

توضیحات :

طرح توجیهی و گزارشی کامل از فرایند تولید ماءالشعیر از جو که توسط جمعی از دانشجوین صنایع غذایی دانشگاه صنعتی اصفهان تهیه شده است

کلمات کلیدی : طرح توجیهی فرایند تولید ماءالشعیر از جو

فرایند تولید ماءالشعیر از جو