اصول طراحی کارخانه دکتر شاهدی

گروه صنایع غذایی

توضیحات :

مهمترین منبع درس طراحی کارخانه جزوه دکتر شاهدی از دانشگاه صنعتی اصفهان است دکتر شاهدی طراح اصلی سوالات اصول مهندسی و طراحی کارخانه در کنکور هستند

کلمات کلیدی : اصول طراحی کارخانه ;دکتر شاهدی