دانلود پاور پوینت مراقبت های بهداشتی اولیه و شبکه بهداشت و درمان در ایران

گروه بهداشت عمومی

توضیحات :

شبکه بهداشت درمان ایران

در بیانیه رسمی سی‌امین مجمع جهانی بهداشت در سال1977
كه به بیانیه آلماآتا معروف است اعلام گردید كه در دهه هـای
آینــده هدف اجتــماعی و اصلی دولت ها و سـازمان جهانی
بهداشت باید دستیابی همه مردم جهان در سال 2000 مــیلادی به ســطحی از
سلامتی (سلامتی جـسمی، روانی و اجتـماعی) باشـد كه امكـان برخورداری از
یك زندگی مؤثر ومولد را برای آنان فراهم آ

کلمات کلیدی : مراقبت های بهداشتی اولیه و شبکه بهداشت و درمان در ایران