تحقیق درباره انتقال حرارت گذرا

گروه سایر گروه های فنی مهندسی

توضیحات :

مقدمه

انتقال حرارت گذرا از گاز به دیواره های محفظة احتراق و دیوارهای دریچه تأثیر قابل ملاحظه ای روی تعویض گاز و عملكرد موتور IC می گذارد . به علاوه ، درستی اطلاعات انتقال حرارت در این قسمتها ، برای اعمال شرایط مرزی به منظور آنالیز ساختاری امری ضروری است.

در تئوری ، بازده حجمی كه در طول شبیه سازی فرایند تعویض گاز محاسبه می شود براساس برنامه های یك بعدی اغلب كار مشكلی می باشد . شكل 1 مثالی از وابستگی بازدة حجمی به شرایط انتقال حرارت در طول مرحلة تعویض گاز می باشد . شكل نشان دهندة تأثیر انتقال حرارت در دریچه ورودی هم و تأثیر انتقال حرارت در محفظه احتراق در طول مرحله ورود گاز می باشد . بر اساس معادلات انتقال حرارت با توجه به روابط Woschni و Zapf ، انتقال حرارت با ضرایب 7/0 تا 8/1 در محفظه احتراق و دریچه ورودی كاهش یا افزایش پیدا كرده است . محاسبات بر روی یك موتور تك سیلندر آزمایشی ( DI دیزل ، قطر mm 124 ، طول كورس mm 165 ) در دور موتورrpm 1080 و بار %50 انجام شده است .

شكل 1

اگر چه تأثیر انتقال حرارت در دریچه ورودی برای این نوع موتور در شرایط اشاره شده در بالا ، پایین است ، بازده حجمی به مقدار زیادی به انتقال حرارت در محفظه احتراق

کلمات کلیدی : تحقیق درباره انتقال حرارت گذرا;تحقیق انتقال حرارت گذرا; انتقال حرارت گذرا;تحقیق در مورد انتقال حرارت گذرا;مقاله درباره انتقال حرارت گذرا;مقاله انتقال حرارت گذرا;مقاله در مورد انتقال حرارت گذرا