تحقیق درباره ترمز مغناطیسی

گروه سایر گروه های فنی مهندسی

توضیحات :

ترمز مغناطیسی

مكانیزم متوقف شدن پاندول

لبه ای از صفحه كه بطور عمودی در میدان جلو و عقب می رود را به طول L فرض كنید. با ورود به میدان مغناطیسی به اندازه V = EL = VBL در آن ولتاژ القا می شود. طبق قانون اهم ، چگالی جریان القایی J و میدان الكتریكی القایی بصورت QE = QV*B = J به هم مربوط هستند. جهت جریان به طرف پایین (هم جهت با V * B) یاست. Q رسانایی ویژه صفحه است. از آنجایی كه این جریان القایی در یك میدان مغناطیسی قرار گرفته است، یك نیروی مغناطیس بر صفحه وارد می شود. مقدار این نیرو در واحد حجم برابر است با:

؟؟؟

كه در خلاف جهت حركت صفحه است.

اثر مقدار رسانایی

اگر رسانایی ویژه مثل رسانایی ویژه مس بزرگ، ولی محدود باشد، صفحه ابتدا كند وسپس متوقف می شود. از آنجا كه جریانهای القایی بصورت RI2 تلف می شود، صفحه به آرامی داخل شكاف آهنربا شده و سرانجام در همان مكانی كه میدان مغناطیسی نمی بود می ایستاد، متوقف می شود. می بینیم كه نیروی مغناطیسی ترمز كننده با Q متناسب است.

سیستم های ترمز

سیستم های ترمز خودروهای سواری بر مبنای شرایط ذیل دسته بندی می شوند:

  • از نظر طراحی و ساخت
  • از نظر اصول عملكردی

اصول طراحی

شرایط عملكردی تجهیزات سیستم های ترمز خودروها، مطابق با استاندارد های تدوین شده، به سه سیستم دسته بندی می گردند:

  • سیستم ترمز معمولی یا پایی (BBA)
  • سیستم ترمز ثانویه (HBA)
  • سیستم ترمز دستی (FBA)

سیستم ترمز معمولی

کلمات کلیدی : تحقیق درباره ترمز مغناطیسی;تحقیق ترمز مغناطیسی;مقاله درباره ترمز مغناطیسی;تحقیق در مورد ترمز مغناطیسی;تحقیق و بررسی ترمز مغناطیسی;مقاله ترمز مغناطیسی;ترمز مغناطیسی