تحقیق درباره ایمنی در جوشكاری و برشكاری

گروه سایر گروه های فنی مهندسی

توضیحات :

ایمنی در جوشكاری و برشكاری

دستورالعمل ایمنی جوشکاری و برشکاری

1-هدف :

هدف از تدوین این دستورالعمل تشریح چگونگی رعایت مسائل ایمنی جوشكاری در واحدهای مختلف می باشد ،

2- دامنه كاربرد :

دامنه كاربرد این دستورالمل شامل كلیه پرسنل جوشكار وبرشكار. کارخانه می باشد ،

3- مسئولیتها :

3-1 مسئولیت تهیه وبرقراری این دستورالعمل به عهده سرپرست واحد ایمنی می باشد.

3-2 مسئولیت اجرای این دستورالعمل به عهده كلیه پرسنل جوشكار وبرشكار واحدهای.................... می باشد ،

4- تشریح فعا لیت :

1- در مجاورت مواد قابل اشتعال و انفجار یا در مكانهایی كه گرد و غبار و بخارات یا گازهای قابل انفجار و اشتعال وجود دارد نباید فعالیت جوشكاری و برشكاری انجام شود .

2- اگر در محلهایی كه جوشكاری انجام می شود ، اشخاص دیگری نیز مشغول بكار بوده یا عبور و مرور كنند باید از پاراوا ن های ثابت یا قابل حمل مناسب استفاده شود كه حداقل ارتفاعشان 2 متر باشد .

کلمات کلیدی : تحقیق درباره ایمنی در جوشكاری و برشكاری;جوشكاری و برشكاری; ایمنی در جوشكاری و برشكاری;جوشكاری و برشكاری;تحقیق درباره ایمنی در جوشكاری

تحقیق درباره ایمنی در جوشكاری و برشكاری