تحقیق درباره كنترل ترمز گیری

گروه سایر گروه های فنی مهندسی

توضیحات :

2.1 مقدمه

این فصل ترمز گیری را با آزمون های بنیادی ترمز گیری وسائط نقلیه توضیح می دهد كه شامل موارد سطح مشترك لاستیك با جاده، دینامیك خودرو، و اجزای سیستم ترمز معمولی، و پیشرفت اهداف سیستم های ضد قفل، اجزای آن، ملاحظات ایمنی، منطق كنترل، و مراحل تست می باشد. این فصل با تشریح سیستم های ترمز گیری خودروهای آینده به پایان می رسد.

برای سادگی و به خاطر اینكه برای بیشتر خودروها روی جاده، قابلیت كاربرد، وجود داشته باشد، سیستم های ترمز هیدرولیكی مورد استفاده روی دو محور به عنوان یك موضوع انحصاری توضیح داده نشده اند. این نوع از سیستمها دراتومبیل های مسافرتی كامیونهای سبك، و درآمریكای شمالی روی كامیونهای سبك استفاده می شوند.

2.2 مبانی ترمزگیری خودروها

اصل فهمیدن تكنولوژی وابسته به ترمزگیری وسایل نقلیه مدرن شامل، آگاهی از سطح مشترك لاستیك با جاده، دینامیك خودرو هنگام ترمزگیری، و اجرای سیستم ترمزگیری است. این بخش برای یك سیستم پایه جهت درك مطلب این موارد را توضیح می دهد.

1.2.2 فصل مشترك تایر با جاده

نیروی ترمزگیری تولید شده در هر چرخ از وسیله درهنگام ترمزگیری تابعی از نیروی نرمال روی چرخ و ضریب اصطكاكی بین تایر و جاده است. این ارتباط بین وزن روی چرخ ونیروی اصطكاك حاصله ( ترمز) درمعادله ( 1،2) ساده شده است.

کلمات کلیدی : تحقیق درباره كنترل ترمز گیری;تحقیق كنترل ترمز گیری;تحقیق و بررسی كنترل ترمز گیری;مقاله درباره كنترل ترمز گیری;مقاله كنترل ترمز گیری;كنترل ترمز گیری;تحقیق در مورد كنترل ترمز گیری;تحقیق درباره كنترل ترمز ;مقاله درباره كنترل ترمز ; كنترل ترمز