تحقیق درباره فسیل

گروه سایر گروه های فنی مهندسی

توضیحات :

مقدمه

واژه فسیل (سنگواره) از کلمه لاتینی فسیلس گرفته شده که به معنای درآوردن چیزی از طریق حفاری است. موضوعی که مورد مطالعه این علم قرار می گیرد شامل بقایا یا نشانه های حیوانات و گیاهانی است که زمانی بر روی کره زمین می زیسته اند.

کلیات

الف ) علم دیرینه شناسی (Paleontology)

واژة پالئونتوژی از سه كلمه پالئوس (Paleos) به معنی قدیمی ، اُنتا (Onta) به مفهوم موجودات و لوگوس (Logos) به معنای شناخت تركیب شده است و منظور علم و شناسائی تمام موجودات زنده در زمانهای گذشته زمین شناسی با توجه به ساختمان ،‌روابط ارثی و ژنتیكی ، رده بندی و تكامل آنان می باشد.

علم پالئونتولوژی اصولاً شامل دو قسمت است:

1. پالئوزئولوژیPaleozoology) ( : كه دربارة‌ جانوران گذشته زمین بحث و تحقیق می شود. به این علم امروزه پالئونتولوژی جانوری اطلاق می شود.

2. پالئوبوتانی (Paleobotany) : كه علم بررسی گیاهان در ادوار مختلف زمین شناسی است. پالئونتولوژی جانوری خود به دو بخش دیرینه شناسی بی مهره گان (Invertebarte Paleonetology) و دیرینه شناسی مهره داران (Vertebrate Paleonetology) تقسیم می گردد. سرانجام رشته دیگری از فسیل شناسی به نام میكروپالئولوژی (Micropaleonetology) خوانده می شود كه مطالعة فسیلهای میكروسكپی اعم از جانوری یا گیاهی را شامل می گردد.

فسیل شناسی

کلمات کلیدی : تحقیق درباره فسیل;تحقیق فسیل;تحقیق در مورد فسیل; فسیل;مقاله درباره فسیل;مقاله فسیل;تحقیق و بررسی فسیل;فسیل شناسی