تحقیق درباره ماشینکاری فرا صوتی Ultrasonic machining

گروه سایر گروه های فنی مهندسی

توضیحات :

ماشین کاری فراصوتی یا Ultrasonic machining که به صورت مخفف USM خوانده میشود. ماشین کاری فراصورت دارای انواع مختلف ، مزایا ، معایب . کاربردهای مختلفی میباشد.

ماشینکاری از یک ابزار به شکل معین و حرکت مکانیکی با بسامدبالاو یک دوغاب ساینده استفاده میکند .درUSM برداشت مواد توسط دانه های سایندهای صورت می گیردکه به وسیله یک ابزاردر حال ارتعاش (به صورت عمود بر سطح قطعه کار) به حرکت واداشته شده اند.در USM از اصل تغییر طول مغناطیسی استفاده می شود .هنگامی که یک جسم فرومغناطیس در یک میدان مغناطیسی متغیر پیوسته قرار داده شد طول آن تغییر می کند.
وسیله ای که صورت های دیگرانرﮋی را به امواج مافوق صوت تبدیل می کند مبدل فراصوتی می نامند. مبدل در USM سیگنال الکتریکی با بسامد بالا را به حرکت مکانیکی خطی(یا ارتعاش) با بسامد بالا تبدیل می کند این ارتعاشات بابسامد بالا از طریق ابزارگیر به ابزار منتقل می شود .برای دست یابی به نرخ برداشت ماده(MRR) بهینه ابزارو ابزار گیربه گونه ای طراحی می شوند تا بتوان به حالت تشدید دست یافت .تشدید (یا بیشترین دامنه ارتعاش )زمانی صورت می گیرد که بسامد ارتعاش با بسامد طبیعی ابزار و ابزارگیر یکی شود.


کلمات کلیدی : تحقیق درباره ماشینکاری فرا صوتی ;تحقیق و بررسی ماشینکاری فرا صوتی ;تحقیق در مورد ماشینکاری فرا صوتی ;ماشینکاری فرا صوتی ;تحقیق ماشینکاری فرا صوتی ;مقاله درباره ماشینکاری فرا صوتی ;مقاله در مورد ماشینکاری فرا صوتی ;تحقیق درباره ماشینکاری ، تحقیق در مورد ماشینکاری Ultrasonic machining