تحقیق درباره توزیع فشار در كانالها

گروه سایر گروه های فنی مهندسی

توضیحات :

هدف از تعیین توزیع فشار در كانالها، مشخص نمودن نحوة تغییرات پارامتر فشار در عرض و در عمق در مقطع خاصی از كانال می باشد. با داشتن توزیع فشار در كانالها و یا با انتگرال گیری از نیروهای جزء فشاری می توان برآیند حاصل از این نیروهای فشاری را بر روی تاسیسات هیدرولیكی تعیین نمود . علاوه بر این اطلاع از چگونگی توزیع فشار در به كار بردن آگاهانه معادلات انرژی و اندازه حركت در كانالها سودمند خواهد بود . در این قسمت روابط لازم در تعیین تغییرات فشار در سه حالت مختلف یعنی جریان های یكنواخت (موازی) ، جریان های متغیر تدریجی و جریان های با انحناء در صفحه قائم ارائه خواهد شد.

توزیع فشار در جریان های یكنواخت (موازی)

كانالی كه با هر سطح شیب دار و سطح مقطع دلخواه را در نظر گرفته و فرض می كنیم كه در این كانال جریان یكنواخت برقرار است. جهت به دست آوردن توزیع فشار در مقطع خاصی از این كانال مطابق شكل 1-9 الف ، ستونی از آب به عمق h (در صفحة عمود بر جهت عمومی جریان) و سطح مقطع dA را در نظر گرفته و تغییرات فشار در امتداد این ستون را مورد بررسی قرار می دهیم.

کلمات کلیدی : تحقیق درباره توزیع فشار در كانالها ;تحقیق توزیع فشار در كانالها ;مقاله درباره توزیع فشار در كانالها ;مقاله توزیع فشار در كانالها ;تحقیق در مورد توزیع فشار در كانالها ;تحقیق و بررسی توزیع فشار در كانالها