تحقیق درباره آسیب شناسی ورزشی

گروه سایر گروه های فنی مهندسی

توضیحات :

فهرست مطالب

عنوان
مقدمه
بخش اول: كمربند شانه ای مفاصل
لیگامنت
كیسه های زلالی
عضلات
عضلاتی كه برروی مفصل شانه و استخوان بازو اثر می گذارد

عضله فوق خاری

عضله تحت کتفی
بخش دو م: شنا
حركت دست در شنا
بخش سوم : آسیب های شانه
شكل آنا تومیكی آسیب
التهاب تاندون – شانه شناگران
تمرین
كار سنگین (اضافه كار )

عدم تعادل در قدرت
وضعیت برخورد در كشش دست شناگران(حركت پارویی)
بخش چهارم:ارزیابی بالینی از التهاب تاندون شناگران
بخش پنجم : پیشگیری از التهاب تاندون:
تعادل بخشیدن به قدرت عضلات
انعطافپذیری
تكنیك های مناسب
پرهیز از كار سنگین
بخش ششم : درمان التهاب تاندون:
طبقه بندی التهاب تاندون
درمان آسیب التهاب تاندون عضله های چرخش دهنده بازو
برنامه توان بخشی
منابع

مقدمه
همانطور كه می دانیم حركت اساس زندگی را تشكیل می دهد اما همین حركت ممكن است باعث ایجاد آسیب بشود 0بهرحال عوامل كلی كه آسیب در ورزش ها را وجود می آورد شامل عوامل شخصی ( سن ، تجربه ، سطح آمادگی ،بعضی از بیماری ها و 000 )و وسایل و تجهیزات (زمین و لباس و000 ) و اختصاصات ورزشی ( وضعیت خطرآفرین در هر ورزش ) می باشد شناگران نیزبخاطراجرای حركات تكراری ، آمادگی خاصی برای آسیب دیدگی در قسمت شانه دارند 0 اگرچه ممكن است كه این آسیب شامل عضلات پایین تنه و پشت هم بشود 0 هدف اصلی شناگران مانند همه رشته ها ی ورزشی ، مؤفقیت در رده بالا است و این موضوع باید توسط همه آنهایی كه در مراقبت از ورزشكاران و پیشرفت و سازماندهی برنامه تمرین درگیر هستند مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد 0 اكثر ورزشكاران ورز شی بعد از وقوع آسیب سعی در درمان آن دارند ، در حالی كه هدف و تلاش مربیان و پزشكان تیم باید ارائه یك برنامه تمرینی مؤفق ،برای پیشگیری از آسیب ها واجراهای مخاطره آمیز باشد در این مقاله ابتدا نگاهی به آناتومی شانه (كمربند شانه ای ) و تكنیك دست شناگران شده است تا درك بهتری از فیزیولوژی آسیب فراهم آید و سپس شنا و آسیب های شانه در شناگران مورد بررسی و در نهایت راه حل ها ی پیشگیرانه ارائه می گردد .

بخش اول : كمربند شانه ای

کلمات کلیدی : تحقیق درباره آسیب شناسی ورزشی ;تحقیق آسیب شناسی ورزشی ;تحقیق درباره آسیب شناسی ;تحقیق آسیب شناسی ورزشی ;تحقیق و بررسی آسیب شناسی ورزشی ;تحقیق در مورد آسیب شناسی ورزشی ;مقاله درباره آسیب شناسی ورزشی ;مقاله آسیب شناسی ورزشی ;مقاله در مورد آسیب شناسی ورزشی