تحقیق درباره تكنولوژی پلیمرها

گروه سایر گروه های فنی مهندسی

توضیحات :

مبانی شیمی پلیمرها

1-1 مقدمه

واژه پلیمر از كلمات یونانی پلی1 به معنی بسیار و مر2 به معنی قسمت، قطعه یا پاره گرفته شده است. به همین علت در واژه نامه های فارسی در بسیاری مواقع بسپار نامیده می شود. در حقیقت این واژه به مولكول های بسیار بزرگی اطلاق می شود كه از واحدهای متعدد و دارای اتصالات داخلی ساخته شده باشند. به عبارت دیگر می توان گفت كه پلیمر مولكول بزرگی است كه از تعداد زیادی مولكول های كوچك تر ساخته شده است. مولكول های كوچكی كه به عنوان قطعات سازنده این مولكول های بزرگ به كار می روند مونومر و یا تكپار نامیده می شوند. مولكول های بزرگ به دست آمده ممكن است خطی، نسبتاً شاخه دار یا دارای اتصالات داخلی متعددی باشند. در صورت وجود اتصالات داخلی، شبكه ای بزرگ و سه بعدی ایجاد خواهد شد. بیشتر پلیمرهای صنعتی ماهیت آلی دارند و شامل تركیبات كوالانسی كربن هستند. سایر عناصر موجود در پلیمرها عبارتن از هیدروژن، اكسیژن، كلر، فلوئور، فسفر و گوگرد همگی می توانند به ایجاد پیوندهای كوالانسی با كربن، با قطبیت های مختلف، ایجاد كنند طبق ویژگی های تركیبات كوالانسی، مولكول های پلیمر، علاوه بر نیروهای والانس اولیه، تحت تأثیر نیروهای ثانویه بین مولكولهی نیز قرار می گیرند. این نیروها عبارت اند از:

  • نیروی دوقطبی بین دو سر پیوندهای قطبی كه بار مخالف دارند؛
  • نیروی انتشار كه در اثر توزیع ابر الكترونی در اطراف هر اتم در مولكول پلیمر ایجاد می شود؛
  • پیوند هیدروژنی كه در اثر وجود دو قطبی های شدید بین اتم های هیدروژن سبب جهت گیری خاصی در مولول ها می شود و این جهت گیری برای انجام عملیات خاص پروتئین ها در فرآیندهای حیاتی بیوشیمیایی، اهمیت خاصی دارد.

برای تولید مواد پلیمری، واكنش های پلیمریزاسیون مختلفی با سرعت واكنش خاص خود وجود دارند. سرعت واكنش نیز از محیط واكنش (شامل عواملی مانند دما، فشار، حلال، شروع كننده و كاتالیزور) متأثر است. همچنین محیط واكنش تأثیر به سزایی در توزیع وزن مولكولی و ساختار فیزیكی محصول نهایی دارد.

برخی مواقع، تعداد كربن های موجود در زنجیره های پلیمری نشانگر ساختار مولكولی و رفتار فیزیكی پلیمرها است.

جدول 1-1: رابطه بین تعداد كربن های موجود در زنجیره با ساختار برخی پلیمرها

کلمات کلیدی : تحقیق درباره تكنولوژی پلیمرها;تحقیق تكنولوژی پلیمرها;تكنولوژی پلیمرها;تحقیق درباره پلیمرها;تحقیق و بررسی تكنولوژی پلیمرها;مقاله درباره تكنولوژی پلیمرها;مقاله تكنولوژی پلیمرها;مقاله درباره پلیمرها;تحقیق درباره تكنولوژی ;تحقیق در مورد تكنولوژی پلیمرها;تكنولوژی پلیمرها; پلیمرها; تكنولوژی

تحقیق درباره تكنولوژی پلیمرها